Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1440/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2266/2004

Data ogłoszenia:2005-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 11

Jeśli Komisja stwierdzi, że całkowite ilości objęte pozwoleniami na wywóz wydanymi przez Ukrainę dla danej grupy wyrobów przekroczyły limit ilościowy wyznaczony dla tej grupy, wówczas właściwe organy wydające pozwolenia w Państwach Członkowskich zostaną o tym bezzwłocznie poinformowane w celu zawieszenia dalszego wydawania pozwoleń na przywóz. W takim wypadku Komisja niezwłocznie podejmie konsultacje.

L 232/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ES = Hiszpania FI = Finlandia


8.9.2005

2. Właściwe organy Państwa Członkowskiego odmawiają wydania pozwoleń na przywóz wyrobów pochodzących z Ukrainy, które nie są objęte pozwoleniami na wywóz wydanymi zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału.

FR = Francja GB = Zjednoczone Królestwo

SEKCJA 3

HU = Węgry Przepisy wspólne Artykuł 25 1. Pozwolenie na wywóz, o którym mowa w art. 18 oraz świadectwo pochodzenia wymienione w art. 2 mogą zawierać dodatkowe kopie należycie oznaczone jako kopie. Oryginał i kopie tych dokumentów są sporządzane w języku angielskim. 2. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, są wypełniane odręcznie, wpisy muszą być dokonane atramentem i drukowanymi literami. 3. Pozwolenia na wywóz lub równoważne dokumenty oraz świadectwa pochodzenia mają wymiary 210 x 297 mm. Drukowane są na białym papierze do pisania, formatowanym, niezawierającym masy ściernej, o masie nie mniejszej niż 25 g/ m2. Każda część dokumentu zawiera w tle drukowany wzór giloszowany pozwalający na wzrokowe wykrycie fałszerstwa za pomocą środków mechanicznych lub chemicznych. 4. Właściwe organy Państw Członkowskich uznają wyłącznie oryginały dokumentów jako ważne dla celów przywozu zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. 5. Każde pozwolenie na wywóz lub równoważny dokument oraz świadectwo pochodzenia są opatrzone znormalizowanym numerem seryjnym, drukowanym lub nie, na podstawie którego można je zidentyfikować. 6. Numer ten składa się z: Artykuł 26 Pozwolenie na wywóz oraz świadectwo pochodzenia mogą być wydane po wysyłce wyrobów, których dotyczą. W takich przypadkach zawierają one adnotację „wystawione retrospektywnie”. IE IT = Irlandia = Włochy

LT = Litwa LU = Luksemburg LV = Łotwa MT = Malta NL = Niderlandy PL = Polska PT = Portugalia SE = Szwecja SL = Słowenia SK = Słowacja, — jednocyfrowej liczby określającej rok kontyngentowy, odpowiadającej ostatniej cyfrze danego roku, np. „5” dla 2005 r.; — dwucyfrowej liczby określającej urząd wydający pozwolenie w kraju wywozu, — pięciocyfrowej liczby kolejno od 00001 do 99999, przydzielonej danemu Państwu Członkowskiemu przeznaczenia.

— dwóch liter określających kraj wywozu: UA = Ukraina — dwóch liter określających Państwo Członkowskie przeznaczenia, jak poniżej: AT = Austria BE = Belgia CY = Cypr CZ = Republika Czeska DE = Niemcy DK = Dania EE = Estonia EL = Grecja

Artykuł 27 1. W razie kradzieży, utraty lub zniszczenia pozwolenia na wywóz lub świadectwa pochodzenia eksporter może zwrócić się do właściwych organów, które wydały dokument, o wydanie duplikatu na podstawie dokumentów wywozowych będących w jego posiadaniu. Wydany w ten sposób duplikat pozwolenia lub świadectwa powinien nosić adnotację „duplikat”. 2. Duplikat opatrzony jest datą oryginalnego pozwolenia lub świadectwa.

8.9.2005

PL SEKCJA 4

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/7

Wspólnotowe pozwolenie na przywóz — wspólny formularz

uzyskanymi przez perforację, bądź zastąpić nadrukiem na pozwoleniu. Organy wydające stosują metodę zapisu przydzielonej ilości zabezpieczoną przed fałszerstwami w taki sposób, aby uniemożliwiała wstawienie cyfr lub adnotacji.

Artykuł 28

1. Formularze, które mają być używane przez właściwe organy Państw Członkowskich do wydawania pozwoleń na przywóz, o których mowa w art. 21, są zgodne z wzorem określonym w załączniku III.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 64 z 20058.9.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 63 z 20058.9.2005

  2005/639/WE:Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 43 z 20058.9.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 42 z 20058.9.2005

  2005/638/WE:Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 22 z 20058.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1441/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Republiki Kazachstanu i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2265/2004

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.