Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1440/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2266/2004

Data ogłoszenia:2005-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 11

8. Oznaczenia agencji wystawiających i organów dokonujących odpisów nanoszone są przy pomocy pieczęci. Pieczęć organów wydających można jednak zastąpić wytłoczonym odciskiem suchej pieczęci połączonym z literami lub cyframi

L 232/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2005

W takich przypadkach właściwe organy Wspólnoty zwracają świadectwo pochodzenia lub pozwolenia na wywóz albo ich kopię właściwym organom ukraińskim, podając w odpowiednich przypadkach przyczyny dotyczące formy lub treści, które uzasadniają przeprowadzenie dochodzenia. Jeżeli przedłożono fakturę, do świadectwa pochodzenia lub pozwolenia na wywóz albo jego kopii dołączana jest taka faktura lub jej kopia. Właściwe organy przekazują również wszelkie posiadane informacje wskazujące na to, że dane zawarte w świadectwie pochodzenia lub w pozwoleniu na wywóz są nieprawdziwe. 2. Przepisy ust. 1 mają również zastosowanie do późniejszych weryfikacji deklaracji pochodzenia. 3. Wyniki późniejszych weryfikacji przeprowadzonych zgodnie z ust. 1 są przekazywane właściwym organom Wspólnoty najpóźniej w terminie trzech miesięcy. Przekazane informacje określają, czy kwestionowane świadectwo, pozwolenie lub deklaracja dotyczą towarów faktycznie wywiezionych oraz czy towary te kwalifikują się do wywozu do Wspólnoty na podstawie przepisów niniejszego rozdziału. Właściwe organy Wspólnoty mogą również zażądać kopii całej dokumentacji niezbędnej do pełnego ustalenia stanu faktycznego, w tym w szczególności pochodzenia towarów. 4. Jeżeli takie weryfikacje ujawnią nadużycia lub poważne nieprawidłowości w stosowaniu deklaracji pochodzenia, dane Państwo Członkowskie informuje o tym fakcie Komisję. Komisja przekazuje te informacje pozostałym Państwom Członkowskim. 5. Wyrywkowe stosowanie procedury określonej w niniejszym artykule nie stanowi przeszkody dla dopuszczenia danych wyrobów do swobodnego obrotu. Artykuł 31 1. W przypadku gdy procedura weryfikacji, o której mowa w art. 30 lub informacje dostępne właściwym organom Wspólnoty wskazują, że przepisy niniejszego rozdziału są naruszane,


powyższe organy żądają, aby Ukraina przeprowadziła odpowiednie dochodzenia lub zapewniła, aby takie dochodzenia zostały przeprowadzone w odniesieniu do działań, które naruszają lub wydają się naruszać przepisy niniejszego rozdziału. Wyniki tych dochodzeń są przekazywane właściwym organom Wspólnoty wraz z wszelkimi innymi stosownymi informacjami umożliwiającymi ustalenie rzeczywistego pochodzenia towarów. 2. Podczas wykonywania działań podjętych zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału właściwe organy Wspólnoty mogą wymieniać z właściwymi organami Ukrainy informacje, które są uważane za przydatne w zapobieganiu naruszaniu przepisów niniejszego rozdziału. 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego rozdziału, Komisja może podjąć środki niezbędne do zapobiegania powtórzeniu się takiego naruszenia. Artykuł 32 Komisja koordynuje działania podejmowane przez właściwe organy Państw Członkowskich na podstawie przepisów niniejszego rozdziału. Właściwe organy Państw Członkowskich informują Komisję oraz inne Państwa Członkowskie o podejmowanych przez nie działaniach i o uzyskanych rezultatach.

ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 33 Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 2266/2004. Artykuł 34 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r. W imieniu Rady

G. BROWN

Przewodniczący

8.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

L 232/9

SA Wyroby walcowane płaskie SA1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 232 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 64 z 20058.9.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 63 z 20058.9.2005

  2005/639/WE:Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 43 z 20058.9.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 42 z 20058.9.2005

  2005/638/WE:Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L232 - 22 z 20058.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1441/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Republiki Kazachstanu i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2265/2004

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.