Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 233 POZ 34

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Izrael z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia

Data ogłoszenia:2005-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 233 POZ 34

Strona 1 z 12
L 233/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 1/2005 RADY STOWARZYSZENIA UE–IZRAEL z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia (2005/640/WE)

RADA STOWARZYSZENIA UE–IZRAEL,

uwzględniając Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Podkomitety podlegają Komitetowi Stowarzyszenia i składają mu sprawozdanie po każdym ze swoich posiedzeń. Wyżej wymienione podkomitety nie są upoważnione do podejmowania decyzji.

Stosunki Unii Europejskiej z południowymi krajami śródziemnomorskimi stają się coraz bardziej złożone z uwagi na wprowadzenie w życie układów eurośródziemnomorskich i kontynuację partnerstwa eurośródziemnomorskiego. W celu zapewnienia funkcjonowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz podejmowanych w jej ramach planów działania w licznych obszarach konieczne jest powołanie proponowanych podkomitetów. Artykuł 73 Układu przewiduje utworzenie grup roboczych lub organów (zwanych dalej „podkomitetami”) niezbędnych do wykonania Układu,

Komitet Stowarzyszenia podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania tych podkomitetów, informując o nich Radę Stowarzyszenia.

Rada Stowarzyszenia może podjąć decyzję o utworzeniu innych podkomitetów lub grup albo o zlikwidowaniu istniejących podkomitetów bądź grup.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(2)

STANOWI CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 sierpnia 2005 r. Artykuł 1 W imieniu Rady Stowarzyszenia

S. SHALOM

Przy Komitecie Stowarzyszenia UE–Izrael powołuje się podkomitety wymienione w załączniku I oraz przyjmuje się regulaminy tych podkomitetów, określone w załączniku II.

Przewodniczący

9.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/35

ZAŁĄCZNIK I UKŁAD STOWARZYSZENIOWY UE–IZRAEL PODKOMITETY POWOŁANE PRZY KOMITECIE STOWARZYSZENIA 1) Dialog polityczny i współpraca 2) Sprawy gospodarcze i finansowe 3) Sprawy społeczne i dotyczące migracji 4) Współpraca celna i podatki 5) Rolnictwo i rybołówstwo 6) Rynek wewnętrzny 7) Przemysł, handel i usługi 8) Wymiar sprawiedliwości i sprawy prawne 9) Transport, energia i środowisko naturalne 10) Badania, innowacje, społeczeństwo informacyjne, edukacja i kultura

L 233/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2005

ZAŁĄCZNIK II Regulamin Podkomitet UE–Izrael nr 1 Dialog polityczny i współpraca 1. Skład i przewodnictwo Podkomitet składa się z przedstawicieli Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich oraz przedstawicieli Rządu Izraela. Przewodniczą mu na przemian obie Strony. Każda Strona wyznacza swojego przewodniczącego.

2. Rola Podkomitet stanowi forum w celu omawiania, konsultowania i dokonywania oceny, a jego działania podlegają Komitetowi Stowarzyszenia, któremu podkomitet składa sprawozdanie po każdym ze swoich posiedzeń. Podkomitet nie jest upoważniony do podejmowania decyzji, lecz może przedkładać wnioski Komitetowi Stowarzyszenia.

3. Przedmiot Podkomitet omawia wykonywanie Układu o Stowarzyszeniu i związanego z nim planu działania w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, m.in. w dziedzinach wymienionych poniżej oraz ocenia w szczególności postępy w osiąganiu celów i działań określonych i uzgodnionych w ramach planu działania. W razie potrzeby zajmuje się współpracą w zakresie administracji publicznej. Podkomitet bada wszelkie problemy mogące wystąpić w wymienionych poniżej obszarach oraz proponuje możliwe środki, które należy podjąć.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 233 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 52 z 20059.9.2005

  Zalecenie nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Izrael z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie realizacji planu działania UE–Izrael

 • Dz. U. L233 - 33 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L233 - 32 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1468/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L233 - 30 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1467/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L233 - 26 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L233 - 25 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L233 - 22 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L233 - 21 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 4. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L233 - 19 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L233 - 17 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 9 września 2005 r.

 • Dz. U. L233 - 11 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2005 z dnia 8 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych dla niektórych produktów pochodzących z Algierii

 • Dz. U. L233 - 8 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2005 z dnia 8 września 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia kilku dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych (1)

 • Dz. U. L233 - 3 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L233 - 1 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.