Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 233 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1459/2005 z dnia 8 września 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia kilku dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych (1)

Data ogłoszenia:2005-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 233 POZ 8

L 233/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1459/2005 z dnia 8 września 2005 r. zmieniające warunki dopuszczenia kilku dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wpływu jodu stosowanego na obecnie dozwolonym poziomie na zdrowie ludzi i zwierząt lub na środowisko. W odpowiedzi na to zapytanie dnia 25 stycznia 2005 r. Urząd przyjął opinię w sprawie stosowania jodu w paszach.


(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2 zdanie trzecie,

W opinii Urzędu stwierdza się, że obliczenia modelowe dla najgorszego przypadku wykonane w odniesieniu do mleka i jaj w oparciu o obecnie dozwolony maksymalny poziom jodu w paszy wskazują, że górna granica dla dorosłych i młodzieży może być przekroczona.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Maksymalną zawartość jodu (I) w paszy dla tych dwóch rodzajów produkcji, tj. dla krów mlecznych i kur niosek należy zatem obniżyć w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niepożądanego wpływu na zdrowie ludzi.

(1)

Dyrektywa Rady 70/524/EWG (2) zmieniona dyrektywą Komisji 96/7/WE (3) zatwierdziła kilka soli jodu będących dodatkami paszowymi należącymi do grupy pierwiastków śladowych. Dodatki te zostały zgłoszone jako istniejące produkty na podstawie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 i podlegają weryfikacjom oraz procedurom określonym w tym przepisie.

(7)

Należy przewidzieć 12-miesięczny okres przejściowy, aby umożliwić zużycie istniejących zapasów pasz, zgodnie z dotychczasowymi warunkami ustanowionymi zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG.

(8) (2)

Maksymalna obecnie dozwolona zawartość pierwiastka śladowego jodu (I) w paszy wynosi 4 ppm dla koniowatych, 20 ppm dla ryb i 10 ppm dla innych gatunków lub kategorii zwierząt.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje możliwość zmiany dopuszczenia dodatku paszowego na podstawie opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urzędu”) na temat, czy dopuszczenie w dalszym ciągu spełnia warunki określone w tym rozporządzeniu.

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla pozostałych warunków dopuszczenia dodatków paszowych E2 Jod (I) należących do grupy pierwiastków śladowych ustanowionych w dyrektywie 70/524/EWG, wartości dotyczące maksymalnej zawartości pierwiastka (w mg/kg) w paszy pełnoporcjowej zastępuje się wartościami określonymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Komisja zwróciła się do Urzędu o dokonanie oceny fizjologicznego zapotrzebowania różnych gatunków zwierząt, o których mowa w dyrektywie 70/524/EWG, na jod i wypowiedzenie się na temat możliwego szkodliwego

Artykuł 2 1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8). (2) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa uchylona rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. (3) Dz.U. L 51 z 1.3.1996, str. 45.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się po upływie dwunastu miesięcy od daty jego opublikowania.

9.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/9

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 września 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 233/10

ZAŁĄCZNIK

Nr WE

Pierwiastek

Dodatek

Wzór chemiczny i opis

Maksymalna zawartość pierwiastka (w mg/kg) w paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12 % Okres dopuszczenia

Pozostałe przepisy

E2 Ca(IO3)2 . 6H2O Ca(IO3)2 NaI Ryby: 20 (ogółem) Inne gatunki lub kategorie zwierząt: 10 (ogółem) KI Krowy mleczne i kury nioski: 5 (ogółem) Koniowate: 4 (ogółem)

Jod (I)

Jodan wapnia sześciowodny

Bez ograniczeń czasowych PL

Jodan wapnia bezwodny

Jodek sodu

Jodek potasu

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.9.2005

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 233 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 52 z 20059.9.2005

  Zalecenie nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Izrael z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie realizacji planu działania UE–Izrael

 • Dz. U. L233 - 34 z 20059.9.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Izrael z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia podkomitetów Komitetu Stowarzyszenia

 • Dz. U. L233 - 33 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L233 - 32 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1468/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L233 - 30 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1467/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L233 - 26 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L233 - 25 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L233 - 22 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L233 - 21 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 4. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L233 - 19 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L233 - 17 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 9 września 2005 r.

 • Dz. U. L233 - 11 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2005 z dnia 8 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych dla niektórych produktów pochodzących z Algierii

 • Dz. U. L233 - 3 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1458/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L233 - 1 z 20059.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2005 z dnia 8 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.