Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 236 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1478/2005 z dnia 12 września 2005 r. zmieniające załączniki V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Data ogłoszenia:2005-09-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 236 POZ 3

Strona 1 z 4
13.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1478/2005 z dnia 12 września 2005 r. zmieniające załączniki V, VII i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

nych przez przywóz wyrobów włókienniczych i odzieży z Chin w ilościach przekraczających ilości określone w Protokole ustaleń. W wyniku tych konsultacji uzgodniono wprowadzenie dodatkowych ilości dla kategorii, których sprawa dotyczy, oraz wprowadzenie pewnych zasad elastyczności.


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 8 i 19,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 czerwca 2005 r., Komisja Europejska i chińskie Ministerstwo Handlu uzgodniły Protokół ustaleń w sprawie wywozu niektórych chińskich produktów włókienniczych i odzieżowych do Unii Europejskiej. W celu uwzględnienia wymienionego Protokołu ustaleń Komisja Europejska przyjęła następnie rozporządzenie (WE) nr 1084/2005.

W celu uwzględnienia uzgodnień poczynionych przez Komisję Europejską i chińskie Ministerstwo Handlu konieczne jest dostosowanie limitów ilościowych dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych i odzieży pochodzących z Chin dla 2005 i 2006 r. oraz wprowadzenie pewnych zasad elastyczności. W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(8)

Ponadto, zważywszy na szczególne okoliczności związane z tą sytuacją, właściwe jest wprowadzenie dodatkowych ilości, aby umożliwić uwolnienie wszystkich zablokowanych obecnie wyrobów tekstylnych i odzieży.

(2)

Konieczne jest jasne określenie przeznaczenia wysyłek do Wspólnoty wskazanych w przypisie 3 do tabeli umieszczonej pod lit. b) w załączniku V do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93, a także osobnego przelicznika dotyczącego odzieży dla dzieci w kategorii 4 wyrobów włókienniczych.

(9)

Ze względu na pilny charakter sprawy niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie bezzwłocznie.

(10)

(3)

Konieczne jest poczynienie ustaleń dotyczących traktowania towarów wysyłanych ze Wspólnoty do Chin w celu objęcia procedurą uszlachetniania biernego (OPT).

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (4)

Ustalenia dotyczące OPT, o których mowa, powinny zostać uwzględnione w załączniku VII do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 3030/93 wprowadza się następujące zmiany:

(5)

W przypadku kilku kategorii produktów osiągnięto limity ilościowe określone w Protokole ustaleń. W wyniku tego znaczna ilość towarów jest zablokowana w portach Wspólnoty, co powoduje nieprzewidziane utrudnienia w normalnym prowadzeniu obrotu handlowego.

1) załącznik V zmienia się zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

(6)

W dniu 5 września 2005 r. Komisja Europejska i chińskie Ministerstwo Handlu zakończyły konsultacje dotyczące sposobu rozwiązania problemów spowodowa-

2) tabela w załączniku VII zostaje zastąpiona tabelą znajdującą się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

(1) Dz.U. L 275, 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1084/2005 (Dz.U. L 177 z 9.7.2005, str. 19).

3) tabela w załączniku VIII zostaje zastąpiona tabelą znajdującą się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 236 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L236 - 14 z 200513.9.2005

    Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie programu pomocy Invest Northern Ireland Venture 2003, którą Zjednoczone Królestwo zamierza zastosować wobec MŚP w Irlandii Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3917) (1)

  • Dz. U. L236 - 12 z 200513.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2005 z dnia 12 września 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

  • Dz. U. L236 - 1 z 200513.9.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2005 z dnia 12 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.