Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

Data ogłoszenia:2005-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 15

Strona 1 z 11
17.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1512/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 53, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 753/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 2, akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: „Rzeczywista objętościowa moc alkoholu wymieniona w tiret trzecim załącznika VII część A pkt 1 i załącznika VIII część B pkt 1 lit. d) do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 ma być wyrażona w pełnych jednostkach procentowych lub w jednostkach połówkowych. Nie naruszając tolerancji ustalonych dla stosowanej referencyjnej metody analizy, wykazana moc alkoholu nie może się różnić o więcej niż ± 0,5 % vol. od mocy określonej drogą analizy. Jednakże moc alkoholu w winach ze wskazaniem rocznika przechowywanych w butelkach przez ponad trzy lata, winach musujących, winach musujących gazowanych, winach półmusujących, winach półmusujących gazowanych, winach likierowych i winach z przejrzałych winogron, nie naruszając tolerancji ustalonych dla stosowanej referencyjnej metody analizy, nie może różnić się o więcej niż 0,8 % vol. od mocy określonej drogą analizy. Po liczbie wyrażającej rzeczywistą, objętościową moc alkoholu następuje symbol »% vol.«, który może być poprzedzony słowami »rzeczywista moc alkoholu« lub »rzeczywisty alkohol« bądź też skrótem »alk.«”; 2) w art. 19 skreśla się ust. 3; 3) w art. 28 tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie: „— »indicazione geografica tipica« lub »IGT« w przypadku win stołowych pochodzących z Włoch,”; 4) w art. 31 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. b) drugiego akapitu datę „31 sierpnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 sierpnia 2007 r.”; b) w akapicie trzecim datę „31 sierpnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 sierpnia 2007 r.”;

Należy dostosować rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2002 (2) w celu uwzględnienia różnych zmian natury technicznej, które mogą mieć wpływ na handel, jak np. lista odmian winorośli i ich synonimów obejmujących oznaczenie geograficzne oraz lista tradycyjnych terminów. Należy również uwzględnić nowe państwa, które przystąpiły do WTO. Tolerancje dotyczące analizy rzeczywistej mocy alkoholu powinny być stosowane przy uwzględnieniu specyfiki niektórych win. Aby zachować dokładność, odnośny wykaz win powinien być bardziej szczegółowy. Przepis odnoszący się do informowania przez Państwa Członkowskie o środkach określonych w art. 19 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 753/2002 jest obecnie nieaktualny. Dla jasności powinien on zostać usunięty. W przypadku tradycyjnej praktyki produkcyjnej regulowanej przez specjalne przepisy produkującego Państwa Członkowskiego, to Państwo Członkowskie może, w drodze odstępstwa od zwykłej zasady, poprzez wyraźne upoważnienie i pod stosowną kontrolą zezwolić, aby wino gatunkowe produkowane w określonym regionie geograficznym (psr) było otrzymywane przez dodanie do produktu podstawowego, z którego wino jest robione, jednego lub większej liczby produktów sektora wina, które nie pochodzą z określonego regionu, którego nazwę nosi wino. W celu uniknięcia, aby wygaśnięcie tego odstępstwa, przewidzianego w art. 31 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 753/2002, nie przynosiło szkody podmiotom gospodarczym i właściwym organom, należy rozpatrzyć jego ponowne przedłużenie. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 753/2002.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 64 z 200517.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3441) (1)

 • Dz. U. L241 - 63 z 200517.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako document nr C(2005) 3444) (1)

 • Dz. U. L241 - 59 z 200517.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Włochy w formie ulg podatkowych na inwestycje (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2638) (1)

 • Dz. U. L241 - 58 z 200517.9.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/2/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mianowania szefa zespołu policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L241 - 57 z 200517.9.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/1/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L241 - 51 z 200517.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/53/WE z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chlorotalonilu, chlorotoluronu, cypermetryny, daminozydu i tiofanatu metylu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L241 - 48 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2005 z dnia 16 września 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 17 września 2005 r.

 • Dz. U. L241 - 45 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2005 z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L241 - 14 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1511/2005 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu z krajów najmniej rozwiniętych

 • Dz. U. L241 - 12 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2005 z dnia 16 września 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych września 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L241 - 11 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 342. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L241 - 10 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 89. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L241 - 9 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 26. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L241 - 7 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 170. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L241 - 5 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 170. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L241 - 3 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L241 - 1 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.