Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 45

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2005 z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2005-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 45

Strona 1 z 3
17.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/45

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1513/2005 z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 1 i art. 31 ust. 14,


(5)

jest ustanowienie bardziej elastycznych przepisów na nadchodzący okres. Na rok 2006 wnioskodawcy, których wskazany importer nie jest spółką zależną, powinni jednak kwalifikować się, pod warunkiem że zajmowali się wywozem wymienionych produktów do USA w każdym z trzech poprzednich lat.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla statystyk handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyk w handlu między Państwami Członkowskimi (2) zmieniło kody krajów, które również pojawiają się w obszarach przeznaczenia, o których mowa w art. 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 (3). Należy odpowiednio zmienić powyższy przepis. Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 stanowi, że pozwolenia wywozowe na sery wywożone do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach kontyngentów określonych w porozumieniach zawartych podczas wielostronnych negocjacji handlowych można przyznawać zgodnie ze specjalną procedurą, w ramach której można wskazać preferowanych importerów z USA. Właściwe jest więc ustanowienie pewnych kryteriów kwalifikowalności dla przyznawania pozwoleń wywozowych zapewniających płynne funkcjonowanie oraz pełne wykorzystanie kontyngentów. W tym celu pozwolenia powinny być przyznawane eksporterom, którzy mogą udowodnić, że wcześniej zajmowali się wywozem sera do Stanów Zjednoczonych. Ponadto w celu uniknięcia utraty przez Wspólnotę posiadanego udziału w rynku i zwiększenia do maksimum wartości niektórych kontyngentów wydaje się konieczne ograniczenie dostępu do tych kontyngentów do podmiotów gospodarczych, których wskazany importer jest spółką zależną. Ponadto, w przypadku gdy wnioski o przyznanie pozwoleń wywozowych przekraczają dostępne ilości, należy ustanowić przepis przewidujący rozdzielenie kontyngentu poprzez zastosowanie współczynnika przydziału. W celu zapewnienia płynnego przejścia od obecnie stosowanej metody przyznawania pozwoleń wskazane

W świetle problemów, jakie napotkały niektóre podmioty gospodarcze przy zakładaniu spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych, w 2006 r. należy stosować przepis przejściowy w odniesieniu do wymogu, aby wskazany importer był spółką zależną wnioskodawcy.

(6)

(2)

Przy przyznawaniu pozwoleń wywozowych na 2006 r. należy uwzględnić doświadczenia zdobyte w poprzednich latach poprzez zastosowanie współczynnika przydziału, który będzie faworyzował wnioskodawców, których wskazani preferowani importerzy są spółkami zależnymi lub są uznane za spółki zależne.

(7)

(3)

Zgodnie z art. 20 ust. 4, jeżeli zastosowanie współczynnika redukcji oznaczałoby przyznanie pozwoleń tymczasowych na ilości poniżej 5 ton, Komisja może przyznać pozwolenia w drodze losowania. Należy dostosować wymieniony przepis poprzez zapewnienie redystrybucji mniejszych ilości przez właściwe krajowe organy w celu maksymalnego wykorzystania kontyngentu.

(8)

(4)

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6). 2) Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12. ( (3) Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 558/2005 (Dz.U. L 94 z 13.4.2005, str. 22).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 64 z 200517.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3441) (1)

 • Dz. U. L241 - 63 z 200517.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako document nr C(2005) 3444) (1)

 • Dz. U. L241 - 59 z 200517.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Włochy w formie ulg podatkowych na inwestycje (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2638) (1)

 • Dz. U. L241 - 58 z 200517.9.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/2/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mianowania szefa zespołu policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L241 - 57 z 200517.9.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/1/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L241 - 51 z 200517.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/53/WE z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chlorotalonilu, chlorotoluronu, cypermetryny, daminozydu i tiofanatu metylu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L241 - 48 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2005 z dnia 16 września 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 17 września 2005 r.

 • Dz. U. L241 - 15 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L241 - 14 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1511/2005 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu z krajów najmniej rozwiniętych

 • Dz. U. L241 - 12 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2005 z dnia 16 września 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych września 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L241 - 11 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 342. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L241 - 10 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 89. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L241 - 9 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 26. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L241 - 7 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 170. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L241 - 5 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 170. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L241 - 3 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L241 - 1 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.