Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 51

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/53/WE z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chlorotalonilu, chlorotoluronu, cypermetryny, daminozydu i tiofanatu metylu jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2005-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 51

Strona 1 z 6
17.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/51

DYREKTYWA KOMISJI 2005/53/WE z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chlorotalonilu, chlorotoluronu, cypermetryny, daminozydu i tiofanatu metylu jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,


(3)

wozdawcy była Belgia i wszystkie stosowne informacje zostały złożone w dniu 25 października 1999 r. W odniesieniu do daminozydu Państwem Członkowskim wyznaczonym do roli sprawozdawcy były Niderlandy i wszystkie stosowne informacje zostały złożone w dniu 30 lipca 1999 r. W odniesieniu do tiofanatu metylu Państwem Członkowskim wyznaczonym do roli sprawozdawcy były Niemcy i wszystkie stosowne informacje zostały złożone w dniu 21 listopada 1997 r. Sprawozdania z oceny zostały poddane przeglądowi przez Państwa Członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego. Przeglądy wszystkich substancji czynnych zostały zakończone w dniu 15 lutego 2005 r. w formie sprawozdań kontrolnych opracowanych przez Komisję, dotyczących chlorotalonilu, chlorotoluronu, cypermetryny, daminozydu i tiofanatu metylu. Przegląd dotyczący chlorotalonilu, chlorotoluronu i cypermetryny nie ujawnił jakichkolwiek otwartych kwestii, którymi powinien się zająć Komitet Naukowy ds. Roślin lub Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który przejął obowiązki Komitetu. Przegląd dotyczący daminozydu ujawnił szereg otwartych kwestii, którymi zajął się Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Panel Naukowy ds. Zdrowia Roślin, Produktów Ochrony Roślin i ich Pozostałości (Panel PPR) (The Scientific Panel on Plant Health, Plant Protection Products and their Residues) EFSA został poproszony o komentarz w sprawie mechanizmu działania reakcji kancerogennej gryzoni na 1,1-dimetylohydrazyny (UDMH) oraz o wskazanie, czy można dla tego typu działania ustalić wartość progową. Zwrócono się z prośbą, aby w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie wskazał tę wartość; panel PPR, biorąc pod uwagę przedstawione mu pytania, wysnuł wniosek (4), że na podstawie dostępnych danych nie da się zidentyfikować mechanizmu odpowiedzialnego za kancerogenne działanie UDMH u gryzoni; brak jest dowodów in vitro genotoksyczności czystego i chronionego przed utlenieniem UDMH, a badania in vivo nie są dostępne. Ponadto Panel PPR odnotował widoczną rozbieżność pod tym względem, odkąd w długotrwałych badaniach nad daminozydem nie stwierdzono kancerogenności u szczurów i myszy w dawkach, które powinny doprowadzić do uzyskania wewnętrznych dawek powstałego w wyniku

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r., ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady nr 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (2), ustanawia wykaz substancji czynnych, które należy poddać ocenie, w celu ich możliwego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje chlorotalonil, chlorotoluron, cypermetrynę, daminozyd i tiofanat metylu.

(4)

(5)

(2)

Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz środowisko został poddany ocenie zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 3600/92, w odniesieniu do zastosowań zaproponowanych przez wnioskodawców. Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 933/94 z dnia 27 kwietnia 1994 r. określającego substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczającym Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przy wykonywaniu rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 (3), do roli sprawozdawców wyznaczono następujące Państwa Członkowskie, które z kolei przedłożyły Komisji odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia zgodnie z art. 7 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 64 z 200517.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3441) (1)

 • Dz. U. L241 - 63 z 200517.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako document nr C(2005) 3444) (1)

 • Dz. U. L241 - 59 z 200517.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Włochy w formie ulg podatkowych na inwestycje (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2638) (1)

 • Dz. U. L241 - 58 z 200517.9.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/2/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mianowania szefa zespołu policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L241 - 57 z 200517.9.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/1/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L241 - 48 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2005 z dnia 16 września 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 17 września 2005 r.

 • Dz. U. L241 - 45 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2005 z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L241 - 15 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L241 - 14 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1511/2005 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu z krajów najmniej rozwiniętych

 • Dz. U. L241 - 12 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2005 z dnia 16 września 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych września 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L241 - 11 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 342. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L241 - 10 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 89. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L241 - 9 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 26. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L241 - 7 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 170. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L241 - 5 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 170. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L241 - 3 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L241 - 1 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.