Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Włochy w formie ulg podatkowych na inwestycje (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2638) (1)

Data ogłoszenia:2005-09-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 59

Strona 1 z 4
17.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/59

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 września 2004 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Włochy w formie ulg podatkowych na inwestycje (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2638)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/655/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,


uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po zaproszeniu zainteresowanych osób trzecich do przedstawienia uwag, zgodnie z powyższymi artykułami (1),

(4)

Dnia 16 grudnia 2003 r. Komisja ponownie zwróciła się do Włoch o dostarczenie informacji, zwracając uwagę, że w przypadku braku odpowiedzi, zastrzega sobie prawo wydania nakazu udzielenia informacji, zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (3). Włochy nie dostarczyły wymaganych informacji. Decyzją z dnia 22 kwietnia 2004 r. Komisja nakazała Włochom przedstawienie w terminie jednego miesiąca wszystkich istotnych informacji koniecznych do pełnej oceny środka. W określonym terminie nie nadeszły z Włoch żadne informacje.

a także mając na uwadze, co następuje:

I. POSTĘPOWANIE (1)

Dnia 26 maja 2004 r. Włochy wystąpiły z wnioskiem o przedłużenie terminu o 15 dni roboczych w celu realizacji nakazu dostarczenia informacji. Komisja, poinformowawszy Włochy, iż termin określony decyzją Komisji upłynął, przyjęła do wiadomości zamiar przesłania przez Włochy informacji do dnia 17 czerwca 2004 r.

W kwietniu 2003 r. władze włoskie powiadomiły Komisję, zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu, o systemie pomocy na inwestycje w określonych obszarach. Ponieważ wejście w życie wspomnianego systemu pomocy nie zostało poddane wstępnemu zatwierdzeniu przez Komisję, został on zarejestrowany pod numerem NN 53/03 jako pomoc bezprawna.

(5)

W piśmie z dnia 17 czerwca 2004 r. (zarejestrowanym dnia 22 czerwca 2004 r.) Włochy przesłały dodatkowe informacje.

II. OPIS POMOCY (6)

(2)

Dodatkowe informacje zostały dostarczone przez władze włoskie w dniu 4 lipca 2003 r. Dnia 17 września 2003 r. Komisja zadecydowała o wszczęciu formalnego postępowania dochodzeniowego zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu (zwanej dalej „decyzją o wszczęciu postępowania”) oraz zwróciła się do Włoch o dostarczenie wszelkich informacji koniecznych dla oceny środka. Decyzja Komisji została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Żadne zainteresowane osoby trzecie ani Włochy nie zgłosiły uwag.

Podstawą prawną dla systemu pomocy jest art. 94 ust. 14 ustawy nr 289 z dnia 27 grudnia 2002 r. (Ustawa o finansach publicznych z 2003 r.).

(7)

Omawiany system pomocy ma na celu promowanie inwestycji na określonych obszarach terytorium Włoch, pod kątem realizacji celów rozwoju regionalnego. System ma obowiązywać do dnia 31 grudnia 2006 r., a budżety roczne na lata 2003, 2004 i 2005 wynoszą 2 miliony euro.

(1) Dz.U. C 300 z 11.12.2003, str. 2. (2) Patrz: przypis 1.

(3) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

L 241/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2005

(8)

Analogicznie do dwóch innych włoskich systemów pomocy państwa o przeznaczeniu regionalnym, zatwierdzonych przez Komisję (4), w stosunku do których zgłoszony system pomocy stanowi w praktyce rozszerzenie terytorialne, pomoc jest przyznawana w formie ulg podatkowych na inwestycje w środki podlegające amortyzacji. Pomoc przydzielana jest na inwestycje „netto”, określone jako różnica między: 1) kwotami inwestycji w nowe aktywa w danym okresie; a 2) kwotami sprzedaży oraz amortyzacji wszystkich aktywów przedsiębiorstwa w tym samym okresie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 241 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 64 z 200517.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3441) (1)

 • Dz. U. L241 - 63 z 200517.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako document nr C(2005) 3444) (1)

 • Dz. U. L241 - 58 z 200517.9.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/2/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mianowania szefa zespołu policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L241 - 57 z 200517.9.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/1/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L241 - 51 z 200517.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/53/WE z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chlorotalonilu, chlorotoluronu, cypermetryny, daminozydu i tiofanatu metylu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L241 - 48 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1514/2005 z dnia 16 września 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 17 września 2005 r.

 • Dz. U. L241 - 45 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1513/2005 z dnia 16 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L241 - 15 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1512/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L241 - 14 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1511/2005 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu z krajów najmniej rozwiniętych

 • Dz. U. L241 - 12 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1510/2005 z dnia 16 września 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych września 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L241 - 11 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1509/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 342. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L241 - 10 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1508/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 89. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L241 - 9 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1507/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 26. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L241 - 7 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1506/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 170. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L241 - 5 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 170. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L241 - 3 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1504/2005 z dnia 15 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L241 - 1 z 200517.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2005 z dnia 16 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.