Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

Data ogłoszenia:2005-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 1

19.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (2005/645/CE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310, w związku z jego art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 6 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) upoważnionej(-ych) do podpisania, w imieniu Wspólnot Europejskich i ich Państw Członkowskich, Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii et Republiki Słowackiej (2).

W dniu 10 lutego 2004 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia, w imieniu Wspólnot Europejskich i ich Państw Członkowskich, negocjacji z Marokiem, dotyczących Protokołu zmieniającego Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Królestwem Maroka, z drugiej strony (1), uwzględniającego przystąpienie do UE nowych Państw Członkowskich. Negocjacje te, ku zadowoleniu Komisji, zakończyły się powodzeniem. Tekst Protokołu negocjowanego z Marokiem przewiduje w art. 12 ust. 2 tymczasowe stosowanie Protokołu przed jego wejściem w życie. Z zastrzeżeniem jego ewentualnego zawarcia w terminie późniejszym, Protokół należy podpisać w imieniu Wspólnot i stosować tymczasowo,

Artykuł 2 Protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 maja 2004 r., z zastrzeżeniem jego ewentualnego zawarcia w terminie późniejszym.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2005 r. W imieniu Rady

J. ASSELBORN

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 70 z 18.3.2000, str. 2.

(2) Patrz: str. 2 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L242 - 231 z 200519.9.2005

    Akt końcowy

  • Dz. U. L242 - 36 z 200519.9.2005

    Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

  • Dz. U. L242 - 2 z 200519.9.2005

    Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.