Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2 - Strona 11

Tytuł:

Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

Data ogłoszenia:2005-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2 - Strona 11

Strona 11 z 17

L 242/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2005

ZAŁĄCZNIK 1 B DO PROTOKOŁU NR 1

19.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/21

Deklaracja wspólna Strony niniejszym uzgadniają, że dokonają przeglądu preferencji taryfowych określonych w Protokole nr 3, w szczególności dotyczących następujących produktów: tłuszcze i oleje roślinne i zwierzęce o kodach CN 1515 19 10, 1515 90 60, 1515 90 99, 1516 10 90, 1516 20 95, 1516 20 96, 1516 20 98 oraz cukier z buraka o kodzie 1701 12 90, zgodnie z celem określonym w artykule 16 Układu stowarzyszeniowego.


Deklaracja wspólna Strony stwierdzają, że niniejszy Układ będzie stosowany przez Królestwo Maroka w ramach systemu przyznawania zezwoleń na przywóz dla zarządzania kontyngentami preferencyjnymi. W przypadku zmiany niniejszego systemu przyznawania zezwoleń lub wprowadzenia systemu płatności bezpośrednich Strony uzgadniają, że na mocy artykułu 20 Układu stowarzyszeniowego przeprowadzone zostaną obustronne konsultacje.

L 242/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2005

ZAŁĄCZNIK II PROTOKÓŁ NR 3 w sprawie uzgodnień stosowanych w przywozie do Maroka produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty

Artykuł 1 1. W odniesieniu do produktów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w załączniku, należności przywozowe w przywozie do Maroka są określone w kolumnie a) załącznika. Przewidzianych w niniejszym Układzie stopniowych obniżek należy dokonywać zgodnie ze współczynnikami procentowymi określonymi w kolumnach c), e), g), i), k), w granicach kontyngentów taryfowych określonych w kolumnach b), d), f), h) oraz j). 2. Bez uszczerbku dla ust. 3, w przypadku gdy po podpisaniu niniejszego Układu obniżka taryfowa jest stosowana erga omnes, to obniżone cło zastępuje cło określone dla celów zastosowania ustępu 1 w kolumnie a) załącznika, od dnia zastosowania powyższej obniżki. 3. Dla produktów wymienionych w pozycji ex 1001 90 99 załącznika cło określone w kolumnie a) tego samego załącznika jest cłem stosowanym w dniu 1 października 2003 r. i będzie ono utrzymane na tym poziomie dla wyliczenia obniżki taryfowej. Jeżeli po tej dacie wymienione cło zostaje obniżone erga omnes współczynnik procentowy określony w kolumnach c), e), g), i) oraz k) zostaje zmieniony zgodnie z poniższymi zasadami: — — — w przypadku obniżenia cła erga omnes współczynnik ten zostaje podniesiony o 0,275 % na punkt obniżki, w przypadku późniejszego podniesienia cła erga omnes współczynnik zostaje obniżony o 0,275 % na punkt zwyżki, w przypadku kolejnych zmian cła polegających na jego obniżeniu lub podwyższeniu współczynnik wynikający z zastosowania poprzednich zapisów jest zmieniany zgodnie z właściwym wzorem.

Artykuł 2 1. Ustalenie kontyngentu taryfowego dla produktów zbożowych o kodzie ex CN 1001 90 99, określonego w przypisie na stronie 2 załącznika, będzie dokonywane na podstawie szacunkowej wielkości produkcji Maroka w danym roku, ogłaszanej przez władze Maroka w maju. Kontyngent ten będzie podlegał, w danym przypadku, modyfikacji pod koniec lipca, po komunikacie władz Maroka określającym ostateczną wielkość produkcji Maroka. Wynik tej modyfikacji może jednakże być korygowany za obopólną zgodą Stron poprzez podwyższenie lub obniżenie o 5 %, w zależności od wyników konsultacji, o których mowa w ustępie 2. Wymieniony wyżej kontyngent taryfowy nie jest stosowany dla czerwca i lipca. Strony uzgadniają w trakcie konsultacji, o których mowa w wymienionym wyżej ustępie, zbadanie stosowności rozszerzenia kalendarza, biorąc pod uwagę prognozy rynku marokańskiego. Rozszerzenie to nie może jednak przekroczyć daty 31 sierpnia. 2. W celu umożliwienia wprowadzenia postanowień określonych w ustępie 1 oraz w celu zapewnienia zaopatrzenia rynku marokańskiego, jak również jego stabilności i trwałości oraz stabilizacji cen na rynku marokańskim i utrzymania tradycyjnych kanałów wymiany, w sektorze tym stosuje się poniższy system: Przed rozpoczęciem każdego roku gospodarczego sprzedaży, oraz najpóźniej w drugiej połowie maja, obydwie Strony dokonują wymiany opinii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L242 - 231 z 200519.9.2005

    Akt końcowy

  • Dz. U. L242 - 36 z 200519.9.2005

    Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

  • Dz. U. L242 - 1 z 200519.9.2005

    Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.