Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2 - Strona 2

Tytuł:

Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

Data ogłoszenia:2005-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2 - Strona 2

Strona 2 z 17

„4. Wydane z mocą wsteczną świadectwa przewozowe EUR.1 muszą być opatrzone jedną z następujących adnotacji: ES CS DA »EXPEDIDO A POSTERIORI« »VYSTAVENO DODATEČNĚ« »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

L 242/4 DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SL SK FI SV AR

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3) artykuł 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

19.9.2005

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT« »TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD« »ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ« »ISSUED RETROSPECTIVELY« »DÉLIVRÉ A POSTERIORI« »RILASCIATO A POSTERIORI« »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI« »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS« »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL« »MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT« »AFGEGEVEN A POSTERIORI« »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE« »EMITIDO A POSTERIORI« »IZDANO NAKNADNO« »VYDANÉ DODATOČNE« »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN« »UTFÄRDAT I EFTERHAND« » «”;


„4. W przypadkach określonych w ustępie 3 litera a) w polu »Uwagi« świadectwa przewozowego EUR.1 umieszcza się jedną z następujących adnotacji:

»PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO«, »ZJEDNODUŠENÝ POSTUP«, »FORENKLET PROCEDURE«, »VEREINFACHTES VERFAHREN«, »LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR«, »AΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ«, »SIMPLIFIED PROCEDURE«, »PROCÉDURE SIMPLIFIÉE«, »PROCEDURA SEMPLIFICATA«, »VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA«, »SUPAPRASTINTA PROCEDURA«, »EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS«, »PROCEDURA SIMPLIFIKATA«, »VEREENVOUDIGDE PROCEDURE«, »PROCEDURA UPROSZCZONA«, »PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO«, »POENOSTAVLJEN POSTOPEK«, »ZJEDNODUŠENÝ POSTUP«, »YKSINKERTAISTETTU MENETTELY«, «”. »FÖRENKLAT FÖRFARANDE«, »

Artykuł 5 Przewodnictwo Komitetu Stowarzyszenia

Artykuł 82 ustęp 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 2) artykuł 20 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „3. Komitetowi Stowarzyszenia przewodniczy kolejno przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich oraz przedstawiciel Rządu Królestwa Maroka”.

„2. Wystawiony w ten sposób duplikat musi zawierać jedną z następujących adnotacji: ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SL SK FI SV AR »DUPLICADO« »DUPLIKÁT« »DUPLIKAT« »DUPLIKAT« »DUPLIKAAT« »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ« »DUPLICATE« »DUPLICATA« »DUPLICATO« »DUBLIKĀTS« »DUBLIKATAS« »MÁSODLAT« »DUPLIKAT« »DUPLICAAT« »DUPLIKAT« »SEGUNDA VIA« »DVOJNIK« »DUPLIKÁT« »KAKSOISKAPPALE« »DUPLIKAT« » «”; c) b) a)

POSTANOWIENIA TYMCZASOWE

Artykuł 6 Dowody pochodzenia i współpraca administracyjna

1. Dowody pochodzenia prawidłowo wystawione przez Maroko lub przez nowe Państwo Członkowskie na podstawie umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń stosowanych między nimi są akceptowane w odpowiednich krajach, pod warunkiem że:

uzyskanie takiego pochodzenia upoważnia do preferencyjnego traktowania taryfowego na podstawie preferencyjnych środków taryfowych przewidzianych w Układzie Eurośródziemnomorskim albo we wspólnotowym systemie ogólnych preferencji taryfowych;

dowód pochodzenia i dokumenty przewozowe zostały wystawione najpóźniej w dniu poprzedzającym datę przystąpienia;

dowód pochodzenia został przedłożony władzom celnym w terminie czterech miesięcy od daty przystąpienia.

19.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

L 242/5

Jeżeli towary zostały zgłoszone w celu przywozu do Maroka lub nowego Państwa Członkowskiego przed datą przystąpienia, na podstawie umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń stosowanych w tym czasie między Marokiem a tym nowym Państwem Członkowskim, dowód pochodzenia wystawiony z mocą wsteczną w ramach tych umów lub ustaleń może być również akceptowany, pod warunkiem że zostanie on przedłożony władzom celnym w terminie czterech miesięcy od daty przystąpienia.

Artykuł 8 Niniejszym Protokołem ustala się, że żadne roszczenie, prośba ani odwołanie nie może zostać złożone ani też żadna koncesja udzielona na mocy artykułu XXIV ustęp 6 oraz artykułu XXVIII GATT nie może zostać zmieniona ani wycofana w związku z rozszerzeniem Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L242 - 231 z 200519.9.2005

    Akt końcowy

  • Dz. U. L242 - 36 z 200519.9.2005

    Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

  • Dz. U. L242 - 1 z 200519.9.2005

    Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.