Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2 - Strona 3

Tytuł:

Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

Data ogłoszenia:2005-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2 - Strona 3

Strona 3 z 17

Artykuł 9 Wielkości nowych kontyngentów taryfowych i ilości referencyjne oraz wzrost wielkości istniejących kontyngentów taryfowych na rok 2004 oblicza się proporcjonalnie na podstawie wielkości bazowych, biorąc pod uwagę część okresu, jaki upłynął do czasu wejścia w życie niniejszego Protokołu. Artykuł 10 Niniejszy Protokół stanowi integralną część Układu Eurośródziemnomorskiego. Załączniki do niniejszego Protokołu stanowią jego integralną część. Artykuł 11 1. Niniejszy Protokół zostaje zatwierdzony przez Wspólnotę, przez Radę Unii Europejskiej w imieniu Państw Członkowskich oraz przez Królestwo Maroka, zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami. 2. Dokumenty zatwierdzenia zostają złożone w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.


2. Maroko i nowe Państwa Członkowskie mają prawo do zachowania upoważnień, w którym został im nadany status „zatwierdzonego eksportera”, na mocy stosowanych między nimi umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń, pod warunkiem że:

a)

postanowienie takie przewidziane jest także w zawartej przed datą przystąpienia umowie między Marokiem i Wspólnotą;

b)

zatwierdzony eksporter przestrzega reguł pochodzenia obowiązujących na mocy tej umowy.

Najpóźniej po upływie roku od daty przystąpienia upoważnienia zostają zastąpione nowymi upoważnieniami wydawanymi na mocy postanowień Układu.

3. Wnioski o późniejszą weryfikację dowodów pochodzenia wystawionych na mocy umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń określonych w ustępach 1 i 2 są akceptowane przez właściwe władze celne Maroka lub nowych Państw Członkowskich przez okres trzech lat od wydania danego dowodu pochodzenia i mogą być przedstawiane przez te władze przez okres trzech lat od daty zaakceptowania dowodu pochodzenia przedłożonego tym władzom dla poparcia zgłoszenia przywozu.

Artykuł 12 1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu złożenia ostatniego dokumentu zatwierdzenia. 2. Postanowienia niniejszego Protokołu stosowane są z mocą od dnia 1 maja 2004 r. Artykuł 13

Artykuł 7 Towary w tranzycie

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, w każdym z języków urzędowych Umawiających się Stron, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne. Artykuł 14

1. Postanowienia Układu mogą być stosowane w odniesieniu do towarów wywożonych z Maroka do jednego z nowych Państw Członkowskich lub z jednego z nowych Państw Członkowskich do Maroka, które odpowiadają postanowieniom Protokołu 4 i które w dniu przystąpienia znajdują się w tranzycie lub są czasowo składowane, w składzie celnym lub w strefie wolnocłowej w Maroku lub w tym nowym Państwie Członkowskim.

Tekst Układu Eurośródziemnomorskiego, wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami i protokołami, jak również tekst Aktu końcowego i załączonych do niego deklaracji sporządzone są w językach czeskim, estońskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, polskim, słowackim i słoweńskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne z tekstami oryginalnymi (1).

(1) Tekst umowy sporządzony w 11 językach urzędowych Unii Europejskiej (hiszpańskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, fińskim, szwedzkim) został opublikowany w Dz.U. L 70 z 18.3.2003, str. 2. Wersje czeska, estońska, łotewska, litewska, węgierska, maltańska, polska, słowacka i słoweńska zostały opublikowane w niniejszym Dzienniku Urzędowym.

2. W takich przypadkach preferencyjne traktowanie może być przyznane, pod warunkiem że w terminie czterech miesięcy od daty przystąpienia zostanie przedstawiony dowód pochodzenia, wystawiony z mocą wsteczną przez władze celne kraju wywożącego.

L 242/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L242 - 231 z 200519.9.2005

    Akt końcowy

  • Dz. U. L242 - 36 z 200519.9.2005

    Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

  • Dz. U. L242 - 1 z 200519.9.2005

    Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.