Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2 - Strona 5

Tytuł:

Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

Data ogłoszenia:2005-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2 - Strona 5

Strona 5 z 17

3. W odniesieniu do niektórych produktów znosi się cła w granicach określonych kontyngentami taryfowymi wskazanymi dla każdego z nich w kolumnie b) załącznika 1A. W odniesieniu do ilości przywożonych poza kontyngentami cła Wspólnej Taryfy Celnej, obniża się w proporcjach określonych w kolumnie c) wymienionego załącznika. 4. Dla kodów CN 0705 19 00, 0705 29 00, 0706 10 00 i 0706 90 zostaje ustalona ilość referencyjna określona w kolumnie d). W przypadku gdy przywóz tych produktów przekracza ilość referencyjną, Wspólnota może, uwzględniając opracowany przez siebie bilans wymiany, włączyć produkty do wspólnotowego kontyngentu taryfowego, w objętości równej tej ilości referencyjnej. W takim przypadku Wspólna Taryfa Celna jest stosowana w całości dla ilości przywożonych poza kontyngentem. 5. W pierwszym roku stosowania Układu, z wyłączeniem pomidorów objętych kodem CN 0702 00 00, wielkość kontyngentów taryfowych, dla których okres stosowania kontyngentu rozpoczął się przed dniem stosowania niniejszego Układu, obliczana jest proporcjonalnie do ilości podstawowej, z uwzględnieniem okresu, jaki upłynął przed wejściem w życie niniejszego Układu. 6. W odniesieniu do niektórych produktów określonych w załączniku 1A i wyszczególnionych w kolumnie d) kwoty kontyngentów taryfowych są zwiększane w czterech równych transzach stanowiących każda 3 % tych kwot, corocznie, w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 1 stycznia 2007 r. 7. W przypadku dokonania przez Wspólnotę obniżenia stosowanej klauzuli kraju największego uprzywilejowania zrównanie taryfowe określone w kolumnie a) i w kolumnie c) stosuje się do wymienionych stosowanych obniżonych ceł. Artykuł 2 1. Dla pomidorów świeżych lub chłodzonych, objętych kodem CN 0702 00 00, dla każdego okresu od dnia 1 października do dnia 31 maja, zwanego dalej „rokiem gospodarczym”, w ramach następujących kontyngentów taryfowych i z zastrzeżeniem ustępu 2:


(tony) rok gospodarczy 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 i następne

Podstawowe kontyngenty miesięczne październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj razem Kontyngent dodatkowy (od dnia 1 listopada do dnia 31 maja) Linia A Linia B 15000 15000 28000 8000 38000 18000 48000 28000 10000 26000 30000 30000 30000 30000 15000 4000 175000 10600 27700 31300 31300 31300 31300 16500 5000 185000 10600 27700 31300 31300 31300 31300 16500 5000 185000 10600 27700 31300 31300 31300 31300 16500 5000 185000

19.9.2005

a) b)

PL cła ad valorem zostają zniesione;

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/9

cena wejścia, od której poczynając rozpoczyna się obniżenie ceł specyficznych do zera, zwana dalej „umowną ceną wejścia”, jest równa 461 EUR/tonę.

2. W przypadku gdy w trakcie jednego roku gospodarczego całkowita ilość pomidorów pochodzących z Maroka dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie nie przekracza sumy podstawowych kontyngentów miesięcznych oraz kontyngentu dodatkowego obowiązujących dla danego roku gospodarczego, kontyngent dodatkowy dla kolejnego roku gospodarczego stanowi kontyngent wyszczególniony w ustępie 1 linia A. W przypadku niezachowania tego warunku dla danego roku gospodarczego kontyngentem dodatkowym dla kolejnego roku gospodarczego jest kontyngent wyszczególniony w ustępie 1 linia B. Jednakże dla oceny zachowania tego warunku przyjęta jest tolerancja maksymalna stanowiąca 1 % wymienionej wcześniej sumy. 3. Maroko zobowiązuje się do nieprzekraczania w danym miesiącu 30 % wykorzystania dodatkowego kontyngentu taryfowego. 4. W każdym roku gospodarczym dnia 15 stycznia i drugiego dnia roboczego następującego po dniu 1 kwietnia wstrzymuje się korzystanie z podstawowych miesięcznych kontyngentów taryfowych obowiązujących odpowiednio dla miesięcy od października do grudnia oraz od stycznia do marca. Następnego dnia roboczego służby Komisji ustalają niewykorzystane ilości podstawowych kontyngentów miesięcznych i przenoszą je do kontyngentu dodatkowego tego samego roku gospodarczego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L242 - 231 z 200519.9.2005

    Akt końcowy

  • Dz. U. L242 - 36 z 200519.9.2005

    Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

  • Dz. U. L242 - 1 z 200519.9.2005

    Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.