Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2

Tytuł:

Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

Data ogłoszenia:2005-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2

Strona 1 z 17
L 242/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2005

PROTOKÓŁ do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej


KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

19.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/3

zwane dalej „Państwami Członkowskimi WE”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej i WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „WSPÓLNOTĄ”, reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską, z jednej strony, oraz KRÓLESTWO MAROKA, zwane dalej „MAROKIEM”, z drugiej strony, ZWAŻYWSZY, że Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, zwany dalej „Układem Eurośródziemnomorskim”, został podpisany w Brukseli w dniu 26 lutego 1996 r. i wszedł w życie z dniem 1 marca 2000 r., ZWAŻYWSZY, że Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, zwany dalej „Traktatem o Przystąpieniu”, został podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. i wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r., ZWAŻYWSZY, że zgodnie z artykułem 6 ustęp 2 Aktu dołączonego do Traktatu o Przystąpieniu, przystąpienie nowych Umawiających się Stron do Układu Eurośródziemnomorskiego zostaje zatwierdzone przez zawarcie Protokołu do tego Układu, ZWAŻYWSZY, że przeprowadzono konsultacje przewidziane w artykule 23 ustęp 2 Układu Eurośródziemnomorskiego w celu zagwarantowania uwzględnienia wzajemnych interesów Wspólnoty i Maroka.

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

ZMIANY DOKONANE W TEKŚCIE UKŁADU EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAŁĄCZNIKACH I PROTOKOŁACH DO NIEGO

Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka stają się stronami Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, oraz przyjmują do wiadomości i przyjmują odpowiednio, w sposób identyczny z innymi Państwami Członkowskimi Wspólnoty, tekst Układu, jak również deklaracje wspólne, deklaracje i wymiany listów.

Artykuł 3 Produkty rolne Protokoły nr 1 i nr 3 do Układu Eurośródziemnomorskiego zostają zastąpione przez Protokół nr 1 wraz z załącznikami i Protokół nr 3 wraz z załącznikiem, zawartymi odpowiednio w załącznikach I i II do niniejszego Protokołu. Artykuł 4 Reguły pochodzenia

Artykuł 2

W Protokole 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 19 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

W celu uwzględnienia niedawnych zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej Strony uzgadniają, że w następstwie wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali postanowienia Układu odnoszące się do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zostają uznane za odnoszące się do Wspólnoty Europejskiej, która przejęła całość praw i obowiązków przyjętych przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L242 - 231 z 200519.9.2005

    Akt końcowy

  • Dz. U. L242 - 36 z 200519.9.2005

    Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

  • Dz. U. L242 - 1 z 200519.9.2005

    Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.