Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 231

Tytuł:

Akt końcowy

Data ogłoszenia:2005-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 231

Strona 1 z 7
19.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/231

AKT KOŃCOWY

Pełnomocnicy: KRÓLESTWA BELGII, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI GRECKIEJ, KRÓLESTWA HISZPANII, REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, IRLANDII, REPUBLIKI WŁOSKIEJ, WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA, KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, REPUBLIKI AUSTRII, REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, REPUBLIKI FINLANDII. KRÓLESTWA SZWECJI, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Umawiających się Stron Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, zwanych dalej „Państwami Członkowskimi”, oraz WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ i EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY WĘGLA I STALI, zwanych dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz pełnomocnicy Królestwa Maroka, zwanego dalej „Marokiem”, z drugiej strony, zebrani w Brukseli, dnia dwudziestego szóstego lutego tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego szóstego roku w celu podpisania Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, zwanego dalej „Układem Eurośródziemnomorskim”, przyjęli następujące teksty: Układ Eurośródziemnomorski, załączniki do Układu i następujące protokoły: Protokół 1 Protokół 2 Protokół 3 Protokół 4 Protokół 5 w sprawie uzgodnień stosowanych w przywozie do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Maroka, w sprawie uzgodnień stosowanych w przywozie do Wspólnoty produktów rybołówstwa pochodzących z Maroka, w sprawie uzgodnień stosowanych w przywozie do Maroka produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty, dotyczący definicji „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej, w sprawie wzajemnej pomocy organów administracyjnych w sprawach celnych.


L 242/232

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2005

Pełnomocnicy Państw Członkowskich i Wspólnoty oraz pełnomocnicy Maroka przyjęli następujące teksty wspólnych deklaracji, wymienionych poniżej i załączonych do niniejszego Aktu Końcowego: Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 5 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 10 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 12 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 33 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 39 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 42 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 43 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 49 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 50 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 51 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 64 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 65 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułów 34, 35, 76 i 77 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 90 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 96 Układu, Wspólną deklarację dotyczącą wyrobów włókienniczych, Wspólną deklarację dotyczącą readmisji. Pełnomocnicy Państw Członkowskich i Wspólnoty oraz pełnomocnicy Maroka przyjęli również do wiadomości Porozumienia w formie wymiany listów wymienione poniżej i załączone do niniejszego Aktu Końcowego: Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą a Królestwem Maroka na mocy artykułu 12 ustęp 1 dotyczące zniesienia cen referencyjnych stosowanych przez Maroko w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych i odzieżowych. Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą a Królestwem Maroka odnoszące się do artykułu 1 protokołu 1 oraz dotyczące przywozu do Wspólnoty świeżych kwiatów ciętych i pąków kwiatowych, objętych podpozycją 0603 10 Wspólnej Taryfy Celnej. Pełnomocnicy Maroka przyjęli do wiadomości deklarację Wspólnoty Europejskiej, wymienioną poniżej i załączoną do niniejszego Aktu Końcowego: deklaracja dotycząca artykułu 29 Układu. Pełnomocnicy Państw Członkowskich i Wspólnoty przyjęli do wiadomości deklaracje Maroka wymienione poniżej i załączone do niniejszego Aktu Końcowego: 1. 2. 3. Deklaracja w sprawie współpracy w zakresie energii jądrowej, Deklaracja w sprawie inwestycji, Deklaracja w sprawie zabezpieczenia interesów Maroka.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 242 POZ 231 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L242 - 36 z 200519.9.2005

    Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

  • Dz. U. L242 - 2 z 200519.9.2005

    Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

  • Dz. U. L242 - 1 z 200519.9.2005

    Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.