Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 243 POZ 49

Tytuł:

Sprostowanie do Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part

Data ogłoszenia:2005-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 243 POZ 49

Strona 1 z 139
19.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/49

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part (Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 26 z dnia 28 stycznia 2005 r., str. 3) „UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony (1)


KRÓLESTWO BELGII, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, REPUBLIKA PORTUGALSKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Umawiające się Strony Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz Traktatu o Unii Europejskiej, zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ, zwane dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz

(1) W dniu 26 kwietnia 2005 r. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Chorwacja zatwierdziła polską wersję językową Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony (patrz: przypis 4, Dz.U. L 26 z 28.1.2005, str. 1).

L 243/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2005

REPUBLIKA CHORWACJI, zwana dalej „Chorwacją”, z drugiej strony, ZWAŻYWSZY NA silne więzy łączące Strony i wyznawane przez nie wspólne wartości, ich pragnienie wzmocnienia tych więzów i stworzenia ścisłych i trwałych stosunków, opartych na zasadach wzajemności i na wzajemnych interesach, które powinny pozwolić Chorwacji na dalsze umacnianie i poszerzanie stosunków ze Wspólnotą, ZWAŻYWSZY NA znaczenie niniejszego Układu, w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia z państwami Europy Południowo-Wschodniej, dla stworzenia i konsolidacji stabilnego, opartego na współpracy porządku europejskiego, którego Unia Europejska jest filarem, jak również w ramach Paktu na rzecz Stabilności, ZWAŻYWSZY NA zobowiązanie Stron do wniesienia wkładu wszelkimi środkami do politycznej, gospodarczej i instytucjonalnej stabilizacji w Chorwacji, a także w regionie, poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokratyzacji, rozwój instytucjonalny i reformę administracji publicznej, wzmocnioną współpracę handlową i gospodarczą, szeroko zakrojoną współpracę, w tym współpracę w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, oraz poprzez wzmocnienie narodowego i regionalnego bezpieczeństwa, ZWAŻYWSZY NA zobowiązanie Stron do zwiększenia wolności politycznych i gospodarczych, leżących u podstaw niniejszego Układu, jak również ich zobowiązanie do poszanowania praw człowieka i państwa prawnego, w tym praw osób należących do mniejszości narodowych oraz zasad demokratycznych, poprzez system wielopartyjny oraz wolne i uczciwe wybory, ZWAŻYWSZY, że Chorwacja potwierdza swoje zaangażowanie w kwestię prawa powrotu wszystkich uchodźców i osób wysiedlonych oraz w kwestię ochrony ich praw pokrewnych, ZWAŻYWSZY NA zaangażowanie Stron w pełną realizację wszystkich zasad i postanowień Karty NZ, OBWE, w szczególności tych zawartych w Akcie Końcowym z Helsinek, dokumentach końcowych z Konferencji w Madrycie i w Wiedniu, Karcie Paryskiej Nowej Europy oraz w Pakcie na rzecz Stabilności w Europie Południowo-Wschodniej, jak również zaangażowanie w wypełnianie zobowiązań podjętych na podstawie porozumień Dayton/Paryż oraz Erdut celem przyczynienia się do stabilności regionalnej i współpracy między państwami regionu, MAJĄC NA UWADZE przywiązanie Stron do zasad gospodarki wolnorynkowej oraz gotowość Wspólnoty do wniesienia wkładu w reformy gospodarcze w Chorwacji, MAJĄC NA UWADZE przywiązanie Stron do wolnego handlu, zgodnie z prawami i obowiązkami wynikającymi z WTO, PRAGNĄC stworzenia stałego dialogu politycznego na temat dwustronnych i międzynarodowych zagadnień stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania, w tym aspektów regionalnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, PRZEKONANE, że Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu stworzy między nimi nowy klimat dla stosunków gospodarczych, a przede wszystkim dla rozwoju handlu i inwestycji, czynników zasadniczych w gospodarczej restrukturyzacji i modernizacji, MAJĄC NA UWADZE zobowiązanie Chorwacji do zbliżenia swojego ustawodawstwa w istotnych sektorach do prawodawstwa Wspólnoty, BIORĄC POD UWAGĘ wolę Wspólnoty zapewnienia zdecydowanego wsparcia przy wdrażaniu reform i odbudowie, a także wolę wykorzystania, w ramach działań podejmowanych ze względu na to przedsięwzięcie, wszelkich dostępnych instrumentów współpracy oraz technicznej, finansowej i gospodarczej pomocy o charakterze kompleksowym, indykatywnym i wieloletnim, POTWIERDZAJĄC, że postanowienia niniejszego Układu, które wchodzą w zakres części III, tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wiążą Zjednoczone Królestwo i Irlandię jako odrębne Umawiające się Strony, a nie jako część Wspólnoty Europejskiej, do czasu kiedy Zjednoczone Królestwo lub Irlandia (zależnie od okoliczności) powiadomi Chorwację, że została związana Układem jako część Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z Protokołem dotyczącym stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej, i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. To samo stosuje się do Danii, zgodnie z Protokołem dotyczącym stanowiska Danii, załączonym do tych Traktatów, PRZYPOMINAJĄC szczyt w Zagrzebiu, podczas którego wezwano do dalszego umacniania stosunków między państwami włączonymi w proces stabilizacji i stowarzyszenia a Unią Europejską, jak również do pogłębionej współpracy regionalnej,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 243 POZ 49 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L243 - 1 z 200519.9.2005

    Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia rejestru miejsc przewidzianych do stworzenia sieci interkalibracji zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3140)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.