Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 244 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2005 z dnia 19 września 2005 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do acetyloizowalerylotylozyny i fluazuronu (1)

Data ogłoszenia:2005-09-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 244 POZ 11

20.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1518/2005 z dnia 19 września 2005 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do acetyloizowalerylotylozyny i fluazuronu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2 i art. 4 akapit trzeci, uwzględniając opinie Europejskiej Agencji ds. Leków wydane przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W odniesieniu do fluazuronu został złożony wniosek o ustanowienie najwyższych dopuszczalnych limitów pozostałości. Aby umożliwić ukończenie badań naukowych dotyczących bydła, fluazuron powinien być ujęty w załączniku III do wymienionego rozporządzenia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2377/90. Aby umożliwić wykonanie przepisów niniejszego rozporządzenia, jego stosowanie należy rozpocząć dopiero po odpowiednim okresie, co pozwoli Państwom Członkowskim dostosować zezwolenia na wprowadzenie do obrotu wydawane zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

(4) (5)

Wszystkie substancje czynne farmakologicznie, które są stosowane we Wspólnocie w produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom hodowanym w celu produkcji żywności powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90. Acetyloizowalerylotylozyna została ujęta w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, skóry i tłuszczu, wątroby i nerek świń. Substancja ta została również ujęta w załączniku III do wymienionego rozporządzenia w odniesieniu do skóry, tłuszczu i wątroby drobiu w oczekiwaniu na zakończenie badań naukowych, z wyjątkiem zwierząt, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi. Badania te zostały zakończone i w związku z tym acetyloizowalerylotylozyna powinna zostać wprowadzona do załącznika I do wymienionego rozporządzenia w odniesieniu do drobiu.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załączniki I i III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 19 listopada 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 września 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1356/2005 (Dz.U. L 214 z 19.8.2005, str. 3).

(2) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).

L 244/12

ZAŁĄCZNIK

A. Do załącznika I (Wykaz substancji czynnych farmakologicznie, dla których ustalone zostały najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości) wprowadza się następującą(-e) substancję(-e).

„1.

Środki przeciwzakaźne PL

1.2.

Antybiotyki

1.2.4. Makrolidy

Pozostałość znacznikowa Gatunek zwierząt Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości Tkanki docelowe

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

Acetyloizowalerylotylozyna 50 μg/kg

Suma acetyloizowalerylotylozyny i 3-O-acetylotylozyny

Drób (1)

50 μg/kg

Skóra + tłuszcz Wątroba

(1) Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.”

B. Do załącznika III (Wykaz substancji czynnych farmakologicznie użytych w weterynaryjnych produktach medycznych, dla których zostały ustalone najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości) wprowadza się następującą(-e) substancję(-e).

„2.

Środki przeciwpasożytnicze

2.2.

Środki przeciw ektopasożytom

2.2.5. Pochodne acylomocznika

Pozostałość znacznikowa Gatunek zwierząt Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości Tkanki docelowe

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

Fluazuron (1)

Fluazuron

Bydło (2)

200 μg/kg 7 000 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg

Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerki

(1) Tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości przestają obowiązywać z dniem 1.1.2007 r. (2) Nie stosować u zwierząt, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.”

20.9.2005

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 244 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200520.9.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowującego i wykonującego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniającego decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r. (Dz.U. L 369 z 16.12.2004)

 • Dz. U. L244 - 28 z 200520.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Portugalii w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3446)

 • Dz. U. L244 - 24 z 200520.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wkładu Wspólnoty w finansowanie szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka we Francji w latach 2004 i 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3445)

 • Dz. U. L244 - 21 z 200520.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/54/WE z dnia 19 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia tribenuronu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L244 - 19 z 200520.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2005 z dnia 19 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L244 - 13 z 200520.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1519/2005 z dnia 19 września 2005 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L244 - 9 z 200520.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/2005 z dnia 19 września 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L244 - 3 z 200520.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2005 z dnia 19 września 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L244 - 1 z 200520.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1515/2005 z dnia 19 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.