Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 247 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości spółki Aircraft Services Lemwerder przez gminę Lemwerder (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4748) (1)

Data ogłoszenia:2005-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 247 POZ 32

Strona 1 z 5
L 247/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości spółki Aircraft Services Lemwerder przez gminę Lemwerder (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4748)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/664/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron, zgodnie z powyższymi postanowieniami (1), do przedstawienia uwag i opierając się na tych uwagach, a także mając na uwadze, co następuje:


I. POSTĘPOWANIE (1)

Komisja otrzymała skargę dotyczącą transakcji zakupu nieruchomości przeprowadzonej między gminą Lemwerder oraz spółką Aircraft Services Lemwerder (zwaną dalej „ASL”), zgodnie z którą powyższy zakup stanowi element pomocy państwa na rzecz ASL. Komisja zwróciła się do Niemiec pismem z dnia 30 stycznia 2003 r. o udostępnienie dalszych informacji i otrzymała odpowiedź w piśmie z dnia 18 marca 2003 r. Decyzją z dnia 17 września 2003 r. Komisja wszczęła postępowanie na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczące zgłoszonego środka. Sprawie nadano numer C 56/2003. Decyzję przekazano Niemcom pismem z dnia 18 września 2003 r. oraz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych stron. Władze niemieckie przekazały uwagi w sprawie decyzji Komisji w pismach z dnia 14 listopada 2003 r. i 18 listopada 2003 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje pismami z dnia 13 stycznia 2004 r. i 10 maja 2004 r. Niemcy przekazały odpowiedzi w pismach z dnia 13 lutego 2004 r. i 31 sierpnia 2004 r. Dnia 13 października 2004 r. doszło do spotkania przedstawicieli Komisji i Niemiec oraz autora przedłożonej wyceny nieruchomości. Po spotkaniu Niemcy przekazały dodatkowe informacje pismem z dnia 23 listopada 2004 r.

(2)

(3)

(1) Dz.U. C 293 z 3.12.2003, str. 5. (2) Patrz: przypis 1.

23.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/33

II. ŚRODEK

1. Beneficjent

(4)

Spółka ASL (mająca siedzibę w Lemwerder w Dolnej Saksonii w pobliżu Bremy) świadczy usługi między innymi w zakresie obsługi serwisowej samolotów. W latach 2002/2003, zatrudniając około 700 pracowników, osiągnęła obrót w wysokości 53,4 mln EUR. Do roku 1993 spółka ASL wchodziła w skład spółki akcyjnej Deutsche Aerospace AG (zwanej dalej DASA). Gdy DASA zdecydowała się zamknąć zakład, kraj związkowy Dolna Saksonia przedsięwziął odpowiednie środki zmierzające do uratowania ASL. Komisja udzieliła zgody na powyższe środki decyzją 97/753/WE z dnia 12 marca 1997 r. w sprawie pomocy państwa na rzecz Aircraft Services Lemwerder (ASL) (3). Dnia 1 stycznia 2004 r. EADS nabył udział większościowy w przedsiębiorstwie w wysokości 51 %. Od tego czasu w ASL trwa restrukturyzacja. Działalność w zakresie obsługi serwisowej samolotów cywilnych zostanie zakończona. W przyszłości prowadzone będą prace naprawcze i obsługa serwisowa części samolotów bojowych (Transall C-160, Tornado) oraz powstanie montownia komponentów samolotów wojskowych (Eurofighter, A400M). W roku 2006 r. liczba zatrudnionych wynosić będzie 210 osób (4).

2. Szczegółowe dane dotyczące środka

(5)

Gmina Lemwerder nabyła nieruchomość, której spółka ASL nie potrzebowała. Zgodnie z informacją przekazaną przez Niemcy w cenie zakupu uwzględniona była bonifikata ilościowa.

Data

Nieruchomość

Powierzchnia (m2)

Cena/m2 (DEM/EUR)

Razem (DEM/EUR)

28.6.2000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 247 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 41 z 200523.9.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 246 z 22.9.2005)

 • Dz. U. L247 - 40 z 200523.9.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/666/WPZiB z dnia 20 września 2005 r. przedłużające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L247 - 37 z 200523.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 września 2005 r. zmieniająca dodatek A do załącznika X do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3450) (1)

 • Dz. U. L247 - 30 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L247 - 29 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L247 - 28 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L247 - 27 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1548/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L247 - 25 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L247 - 24 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1546/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L247 - 23 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1545/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L247 - 20 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1544/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 23 września 2005 r.

 • Dz. U. L247 - 18 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1543/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1395/2005

 • Dz. U. L247 - 16 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L247 - 12 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1541/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L247 - 10 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1540/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie stosowania systemu specjalnej premii wołowej w 2004 r. w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L247 - 9 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2005 z dnia 22 września 2005 r. rozszerzające zakres stosowania nadzwyczajnych środków ochrony i odnawiania zasobów sardeli w strefie ICES w podobszarze VIII

 • Dz. U. L247 - 8 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1538/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 6. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L247 - 6 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1537/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L247 - 4 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1536/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 23 września 2005 r.

 • Dz. U. L247 - 3 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1063/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L247 - 1 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.