Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 247 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 września 2005 r. zmieniająca dodatek A do załącznika X do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3450) (1)

Data ogłoszenia:2005-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 247 POZ 37

Strona 1 z 2
23.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/37

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 września 2005 r. zmieniająca dodatek A do załącznika X do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3450)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/665/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przewidzieć dodatkowy krótki okres w celu wyjaśnienia sytuacji.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik X, rozdział 5, sekcja B, lit. d), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ponadto określona liczba zakładów dokonała znacznych postępów w osiągnięciu zgodności z wymaganiami strukturalnymi ustanowionymi prawem wspólnotowym. Jednakże zakłady te nie są w stanie ukończyć procesu modernizacyjnego we wskazanym terminie z powodu wyjątkowych ograniczeń technicznych. Jest zatem uzasadnione przydzielenie im dodatkowego czasu na zakończenie procesu modernizacji. Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek A do załącznika X do Aktu Przystąpienia z 2003 r. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

Załącznik X, rozdział 5, sekcja B, lit. a) do Aktu Przystąpienia z 2003 r. stanowi, że wymagania strukturalne ustanowione w załączniku I do dyrektywy Rady 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie warunków zdrowotnych dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu świeżego mięsa (1) nie mają zastosowania do zakładów na Węgrzech wymienionych w dodatku A (2) do załącznika X do Aktu Przystąpienia aż do dnia 31 grudnia 2006 r., z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków. Dodatek A do załącznika X do Aktu Przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/462/WE (3) i 2004/472/WE (4). Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz Węgier niektóre zakłady w sektorze mięsnym zakończyły proces modernizacji i są aktualnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Niektóre zakłady zakończyły swoją działalność. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym. Status dwóch zakładów mięsnych i zmiana ich kategorii na zakłady o niskiej wydajności podlegają obecnie rozmowom z właściwymi władzami Węgier. Należy

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Dodatek A do załącznika X do Aktu Przystąpienia z 2003 r. zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 września 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 2012/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. C 227 E z 23.9.2003, str. 444. 3) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 135; sprostowanie w Dz.U. L 202 ( z 7.6.2004, str. 92. (4) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 61; sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 34.

L 247/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2005

ZAŁĄCZNIK „Dodatek A, o którym mowa w załączniku X, rozdział 5, sekcja B (*) Wykaz zakładów, ze wskazaniem braków oraz terminami wyznaczonymi do ich uzupełnienia ZAKŁADY MIĘSNE Wykaz pierwotny

Nr Nr wet. Nazwa zakładu Braki Data pełnego dostosowania

1.

304/3/1997

Molnár és Molnár Ker. Bt.

dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I, rozdział I, pkt 1 lit. a) i f) załącznik I, rozdział I, pkt 2, lit. a) załącznik I, rozdział I, pkt 5, 8 i 12 dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I, rozdział I, pkt 1, lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 247 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 41 z 200523.9.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 246 z 22.9.2005)

 • Dz. U. L247 - 40 z 200523.9.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/666/WPZiB z dnia 20 września 2005 r. przedłużające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L247 - 32 z 200523.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości spółki Aircraft Services Lemwerder przez gminę Lemwerder (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4748) (1)

 • Dz. U. L247 - 30 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1551/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L247 - 29 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L247 - 28 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L247 - 27 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1548/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L247 - 25 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1547/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L247 - 24 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1546/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L247 - 23 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1545/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L247 - 20 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1544/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 23 września 2005 r.

 • Dz. U. L247 - 18 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1543/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1395/2005

 • Dz. U. L247 - 16 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L247 - 12 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1541/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L247 - 10 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1540/2005 z dnia 22 września 2005 r. w sprawie stosowania systemu specjalnej premii wołowej w 2004 r. w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L247 - 9 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1539/2005 z dnia 22 września 2005 r. rozszerzające zakres stosowania nadzwyczajnych środków ochrony i odnawiania zasobów sardeli w strefie ICES w podobszarze VIII

 • Dz. U. L247 - 8 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1538/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 6. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L247 - 6 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1537/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L247 - 4 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1536/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 23 września 2005 r.

 • Dz. U. L247 - 3 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2005 z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1063/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L247 - 1 z 200523.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2005 z dnia 22 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.