Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 253 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych

Data ogłoszenia:2005-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 253 POZ 22

Strona 1 z 3
L 253/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2005

(Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 34 ust. 2 lit. c),

uwzględniając wniosek Komisji,

z art. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB (2) stanowi ważny krok naprzód. Trwałe zagrożenie terrorystyczne i złożoność tego problemu sprawiły, że istnieje potrzeba większej wymiany informacji. Zakres wymiany informacji powinien zostać rozszerzony na wszystkie etapy postępowania karnego, z uwzględnieniem skazań, oraz na wszystkie osoby fizyczne, grupy lub podmioty, które są przedmiotem dochodzenia, przeciw którym wniesiono oskarżenie lub które zostały skazane za przestępstwa terrorystyczne.


uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na nadzwyczajnym posiedzeniu dnia 21 września 2001 r. Rada Europejska oświadczyła, że terroryzm jest rzeczywistym wyzwaniem dla świata i Europy oraz że walka z terroryzmem będzie priorytetowym celem Unii Europejskiej.

(6)

Jako że cele wnioskowanej decyzji nie mogą zostać osiągnięte w zadawalający sposób przez Państwa Członkowskie działające indywidualnie i mogą ze względu na potrzebę wzajemności być lepiej osiągnięte na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, przewidzianą w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności przewidzianą w tym artykule, niniejsza decyzja nie powinna wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(2)

Dnia 19 października 2001 r. Rada Europejska oświadczyła, że jest zdecydowana na walkę z terroryzmem w każdej postaci na całym świecie i że będzie kontynuować swoje wysiłki w celu umacniania koalicji wspólnoty międzynarodowej do walki z terroryzmem w każdej formie i postaci, na przykład poprzez zwiększenie współpracy między służbami operacyjnymi odpowiedzialnymi za walkę z terroryzmem, takimi jak: Europol, Eurojust, służby wywiadowcze, siły policyjne i organy sądowe.

Przy wymianie informacji, niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla kluczowych interesów bezpieczeństwa krajowego, i nie powinna stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, dla właściwego przebiegu trwającego dochodzenia oraz dla określonych działań wywiadowczych w dziedzinie bezpieczeństwa państwa.

(7)

Niniejsza decyzja szanuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

(3)

W walce z terroryzmem kluczowe znaczenie ma posiadanie przez odpowiednie służby najszerszych i najbardziej aktualnych informacji w odpowiednich dziedzinach. Wyspecjalizowane służby krajowe i organy sądownicze Państw Członkowskich oraz odpowiednie organy Unii Europejskiej, takie jak Europol i Eurojust, bezwzględnie potrzebują informacji, aby realizować swoje zadania.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

(4)

Decyzja Rady 2003/48/WSiSW z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie szczególnych środków w odniesieniu do współpracy policyjnej i sądowej w celu zwalczania terroryzmu zgodnie

a) „przestępstwa terrorystyczne” przestępstwa określone w art. 1, 2, 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (3);

(2) Dz.U. L 16 z 22.1.2003, str. 68. (3) Dz.U. L 164 z 22.6.2002, str. 3.

(1) Opinia z dnia 7 czerwca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 253 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 21 z 200529.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 Traktatu WE oraz art. 54 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/A.39.116/B2 – Coca-Cola) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1829) (1)

 • Dz. U. L253 - 20 z 200529.9.2005

  Informacja w sprawie wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L253 - 18 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1576/2005 z dnia 28 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L253 - 16 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1575/2005 z dnia 28 września 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinie)

 • Dz. U. L253 - 11 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1574/2005 z dnia 28 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L253 - 6 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2005 z dnia 28 września 2005 r. dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku Wspólnoty żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej, w celu przetworzenia go na bioetanol i wykorzystania tego bioetanolu do produkcji biopaliwa we Wspólnocie

 • Dz. U. L253 - 3 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2005 z dnia 28 września 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L253 - 1 z 200529.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1571/2005 z dnia 28 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.