Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 255 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Data ogłoszenia:2005-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 255 POZ 1

Strona 1 z 5
30.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1552/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,


(6)

Rada Europejska w Lizbonie potwierdziła, że uczenie się przez całe życie stanowi podstawowy element europejskiego modelu społeczeństwa. Nowa Europejska Strategia Zatrudnienia, zatwierdzona decyzją Rady 2003/578/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (3), ma na celu skuteczniejszą realizację Strategii lizbońskiej oraz wdrażanie spójnych i kompleksowych strategii dla uczenia się przez całe życie. Stosując niniejsze rozporządzenie, należy uwzględnić definicję „osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy” zawartą w wytycznych dla polityk Państw Członkowskich na rzecz zatrudnienia. Należy zwrócić szczególną uwagę na kształcenie w miejscu pracy i w godzinach pracy, stanowiące kluczowe aspekty uczenia się przez całe życie. Porównywalne informacje statystyczne na poziomie Wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, są niezbędne dla rozwoju strategii uczenia się przez całe życie i dla kontrolowania postępów w ich realizacji. Tworzenie poszczególnych statystyk Wspólnoty podlega zasadom określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 322/97 z 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (4). Przekazywanie danych objętych tajemnicą statystyczną podlega zasadom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 322/97 oraz rozporządzeniu Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (5).

uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(7)

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach 23. i 24. marca 2000 r. Unia Europejska wyznaczyła sobie strategiczny cel przekształcenia się w opartą na wiedzy, najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę na świecie, zdolną do trwałego wzrostu gospodarczego, zapewniającą zwiększenie liczby i poprawę jakości miejsc pracy oraz większą spójność społeczną. Możliwość zatrudnienia, zdolności przystosowawcze i mobilność obywateli mają kluczowe znaczenie dla Unii i mają podtrzymać jej zaangażowanie w przekształcanie się w opartą na wiedzy, najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę na świecie. Uczenie się przez całe życie stanowi kluczowy element rozwoju i wspierania wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do dostosowania się siły roboczej. W konkluzjach Rady z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie poziomów odniesienia europejskiej średniej wyników edukacji i kształcenia (kryteria) (2) przyjęto następujące kryterium dla uczenia się przez całe życie: „Dlatego też do 2010 r. przeciętny poziom uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie powinien wynosić w Unii Europejskiej przynajmniej 12,5 % dorosłej populacji w wieku produkcyjnym (grupa wiekowa w przedziale 25 — 64 lat)”.

(8)

(9) (2)

(10)

(3)

(4)

(11)

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 23 lutego 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. (2) Dz.U. C 134 z 7.6.2003, str. 3.

(3) Dz.U. L 197 z 5.8.2003, str. 13. (4) Dz.U L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (5) Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 255 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L255 - 168 z 200530.9.2005

  Protokół ze sprostowania do Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic (Dz.U. L 183 z 20.5.2004)

 • Dz. U. L255 - 164 z 200530.9.2005

  Decyzja ramowa Rady 2005/667/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wzmocnienia uregulowań prawnokarnych w celu egzekwowania przepisów dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków

 • Dz. U. L255 - 160 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw marynarzy wydawanych przez Państwa Członkowskie oraz zmieniająca dyrektywę 2001/25/WE

 • Dz. U. L255 - 152 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie

 • Dz. U. L255 - 149 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/115/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych

 • Dz. U. L255 - 146 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 77/541/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych

 • Dz. U. L255 - 143 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 74/408/EWG w sprawie pojazdów silnikowych w odniesieniu do siedzeń, ich punktów mocowania i zagłówków

 • Dz. U. L255 - 22 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

 • Dz. U. L255 - 11 z 200530.9.2005

  Dyrektywa 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa

 • Dz. U. L255 - 9 z 200530.9.2005

  Decyzja nr 1554/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/51/WE ustanawiającą program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci oraz decyzję nr 848/2004/WE ustanawiającą wspólnotowy program działania w celu wspierania organizacji aktywnych na poziomie europejskim w dziedzinie równości między mężczyznami i kobietami

 • Dz. U. L255 - 6 z 200530.9.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 1553/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.