Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 258 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2005 z dnia 3 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2005-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 258 POZ 1

4.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1619/2005 z dnia 3 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 października 2005 r.

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 października 2005 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

L 258/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.10.2005

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 3 października 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052 096 999 052 999 052 999 052 382 388 524 528 999 052 096 624 999 388 400 508 512 528 720 800 804 999 052 388 999

47,4 34,2 40,8 89,2 89,2 66,7 66,7 58,3 63,8 66,1 62,6 59,7 62,1 83,6 52,6 163,0 99,7 76,2 101,2 26,4 82,6 45,5 59,6 143,1 63,3 74,7 93,1 70,8 82,0

0707 00 05 0709 90 70 0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 20 50

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 258 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L258 - 5 z 20054.10.2005

    Decyzja Komisji z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3646)

  • Dz. U. L258 - 4 z 20054.10.2005

    Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. przekazująca zastępcy Sekretarza Generalnego uprawnienia do wydawania urzędnikom Sekretariatu Generalnego Rady laisser-passer

  • Dz. U. L258 - 3 z 20054.10.2005

    Dyrektywa Komisji 2005/63/WE z dnia 3 października 2005 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2005/26/WE w sprawie listy składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.