Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 258 POZ 3

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/63/WE z dnia 3 października 2005 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2005/26/WE w sprawie listy składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2005-10-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 258 POZ 3

4.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/3

DYREKTYWA KOMISJI 2005/63/WE z dnia 3 października 2005 r. zawierająca sprostowanie dyrektywy 2005/26/WE w sprawie listy składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 3 grudnia 2005 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami i niniejszą dyrektywą. Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 25 listopada 2005 r. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 2005/26/WE (2), po wydaniu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), ustanowiła listę składników żywności lub substancji wstępnie wyłączonych z załącznika IIIa do dyrektywy 2000/13/WE. W swojej opinii z dnia 2 grudnia 2004 r. dotyczącej niektórych zastosowań żelatyny rybnej EFTA stwierdził, że stosowanie tego produktu jako nośnika preparatów zawierających witaminy i karotenoidy nie powoduje poważnych reakcji alergicznych. Aromaty zostały pominięte pomyłkowo w liście znajdującej się w Załączniku do dyrektywy 2005/26/WE. Należy je zatem włączyć do wspomnianego Załącznika,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 października 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Artykuł 1 W kolumnie drugiej Załącznika do dyrektywy 2005/26/WE tiret siódme otrzymuje brzmienie: „— Żelatyna rybna stosowana jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy oraz aromatów.”.

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/89/WE (Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 15). (2) Dz.U. L 75 z 22.3.2005, str. 33.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 258 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L258 - 5 z 20054.10.2005

    Decyzja Komisji z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3646)

  • Dz. U. L258 - 4 z 20054.10.2005

    Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. przekazująca zastępcy Sekretarza Generalnego uprawnienia do wydawania urzędnikom Sekretariatu Generalnego Rady laisser-passer

  • Dz. U. L258 - 1 z 20054.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2005 z dnia 3 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.