Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 260 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1630/2005 z dnia 5 października 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

Data ogłoszenia:2005-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 260 POZ 11

6.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1630/2005 z dnia 5 października 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 ustalił na 592 900 ton wielkość podkontyngentu III dla okresu od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Ilości wnioskowane w dniu 3 października 2005 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, przekraczają ilości pozostające w dyspozycji. Należy więc określić, w jakiej mierze pozwolenia mogą być wydane, poprzez ustanowienie współczynnika redukcji, jaki należy zastosować do wnioskowanych ilości,


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2375/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na pszenicę zwyczajną z państw trzecich, o jakości innej niż jakość wysoka oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach podkontyngentu III dla pszenicy zwyczajnej, o jakości innej niż jakość wysoka, złożony i przekazany Komisji w dniu 3 października 2005 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, zostaje uwzględniony do wysokości 0,3 % ilości wnioskowanych. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 października 2005 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2375/2002 otworzyło roczny kontyngent celny na 2 981 600 ton pszenicy zwyczajnej, o jakości innej niż jakość wysoka. Kontyngent ten został podzielony na trzy podkontyngenty.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 października 2005 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 260 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 21 z 20056.10.2005

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 3/05/COL z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach

 • Dz. U. L260 - 12 z 20056.10.2005

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 54/04/COL z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu urzędowej kontroli środków spożywczych w 2004 r.

 • Dz. U. L260 - 9 z 20056.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1629/2005 z dnia 5 października 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L260 - 3 z 20056.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2005 z dnia 4 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L260 - 1 z 20056.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1627/2005 z dnia 5 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.