Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 260 POZ 21

Tytuł:

Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 3/05/COL z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach

Data ogłoszenia:2005-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 260 POZ 21

Strona 1 z 3
6.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/21

ZALECENIE URZĘDU NADZORU EFTA NR 3/05/COL z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach

URZĄD NADZORU EFTA, (3)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), w szczególności jego art. 109 i protokół 1, uwzględniając Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. b) oraz protokół 1, uwzględniając akt prawny przywołany w punkcie 33 rozdziału II załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), to jest dyrektywę 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (1) z późniejszymi zmianami i w formie, w jakiej została włączona do Porozumienia EOG przez jego protokół 1, uwzględniając decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r., na mocy której właściwy członek Kolegium obowiązany jest do przyjęcia zalecenia, o ile projekt zalecenia jest zgodny z opinią wydaną przez Komitet produktów roślinnych i pasz EFTA, a także mając na uwadze, co następuje: Uwzględniając akt prawny przywoływany w punkcie 33 rozdziału II załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), to jest dyrektywę 2002/32/WE, która określa najwyższy dopuszczalny poziom niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych. Mimo że z toksykologicznego punktu widzenia poziom powinien być wyznaczony dla dioksyn, furanów i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli, poziomy maksymalne ustalono jedynie dla dioksyn i furanów, a nie dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli, z uwagi na bardzo ograniczone dane dostępne na temat występowania tych ostatnich. Wyżej wymieniona dyrektywa przewiduje przeprowadzenie pierwszej weryfikacji maksymalnych poziomów najpóźniej do 31 grudnia 2004 r., w świetle nowych danych na temat obecności dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli, zwłaszcza w celu ujęcia dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w poziomach, które mają zostać ustalone.


Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/8/WE (Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 44). (6)

Konieczne jest stworzenie wiarygodnych danych na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej, dotyczących obecności dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w jak najszerszej gamie produktów przeznaczonych na pasze zwierzęce (zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2002/32/WE w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych), aby uzyskać jasny obraz trendów czasowych w występowaniu tych substancji w tle w produktach przeznaczonych na pasze zwierzęce.

(4)

Związek pomiędzy występowaniem dioksyn, furanów, dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) i niedioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli jest istotny, ale w znacznym stopniu nierozpoznany. Dlatego należy, w miarę możliwości, przeanalizować wybrane próbki również na obecność niedioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli.

(5)

W trybie art. 4 ust. 2 rzeczonej dyrektywy Państwa EFTA przekazują Urzędowi wszystkie istotne informacje oraz ustalenia dotyczące źródeł oraz podjętych środków w celu zredukowania poziomu lub wyeliminowania substancji niepożądanych.

(1)

Istotne jest, by Państwa EFTA uczestniczyły w regularnym badaniu poziomu dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli występujących w tle mieszanek paszowych i aby dane te regularnie docierały do Urzędu Nadzoru EFTA.

(2)

(7)

Na mocy art. 2 ust. 1 protokołu 1 do Porozumienia w sprawie Nadzoru i Trybunału, to do Urzędu Nadzoru EFTA należy przekazywanie rzeczonych danych Komisji.

(8)

Udział Państw EFTA w programach, o których mowa w załączniku I do niniejszego Zalecenia, będzie podlegał ocenie, z zachowaniem zwolnień przewidzianych w rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 260 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 12 z 20056.10.2005

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 54/04/COL z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu urzędowej kontroli środków spożywczych w 2004 r.

 • Dz. U. L260 - 11 z 20056.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1630/2005 z dnia 5 października 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L260 - 9 z 20056.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1629/2005 z dnia 5 października 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L260 - 3 z 20056.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2005 z dnia 4 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L260 - 1 z 20056.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1627/2005 z dnia 5 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.