Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 263 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (notyfikowana jako dokument C(2005) 3705) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 263 POZ 22

Strona 1 z 3
L 263/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (notyfikowana jako dokument C(2005) 3705)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/693/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (4) przywóz nieprzetworzonych piór i części piór pochodzących z Rosji jest dozwolony.


uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 i 6,

(4)

Decyzja Komisji 2004/122/WE z dnia 6 lutego 2004 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (5) wstrzymuje przywóz drobiu i produktów drobiowych z dotkniętych ptasią grypą państw trzecich.

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1 i 5,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 24 lipca 2005 r. Rosja zawiadomiła OIE o pojawieniu się ogniska ptasiej grypy u drobiu. W związku z powyższym zmieniono decyzję 2004/122/WE wstrzymując przywóz z Rosji na teren Wspólnoty nieprzetworzonych piór i ptaków innych niż drób.

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu.

(6)

Decyzja 2004/122/WE została uchylona w odniesieniu do dotkniętych ptasią grypą państw trzecich innych niż Rosja i zastąpiona decyzją Komisji 2005/692/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach trzecich (6). Właściwym jest zatem ustanowienie w odrębnym akcie prawnym szczegółowych zasad przywozu niektórych ptaków i produktów drobiowych z Rosji.

(2)

Decyzja Komisji 2000/666/WE z dnia 16 października 2000 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwa weterynaryjne przy przywozie ptaków innych niż drób oraz warunki kwarantanny (3) stanowi, że Państwa Członkowskie zatwierdzają przywóz ptaków z państw będących członkami Międzynarodowego Biura Epizootycznego (OIE). Rosja jest członkiem OIE, a zatem na podstawie powyższej decyzji Państwa Członkowskie zatwierdzają przywóz z Rosji ptaków innych niż drób.

(7)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17).

Biorąc pod uwagę potencjalnie poważne konsekwencje związane z tym szczególnym szczepem wirusa ptasiej grypy (H5N1), tym samym, który wystąpił w kilku państwach azjatyckich, przywóz niektórych ptaków z Rosji powinien zostać wstrzymany jako środek zapobiegawczy. W związku z obecną sytuacją w Rosji przywóz nieprzetworzonych piór i części piór pochodzących z Rosji także powinien być wstrzymany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 263 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 28 z 20058.10.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L263 - 20 z 20058.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3704) (1)

 • Dz. U. L263 - 8 z 20058.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa nr C 44/03 (ex NN 158/01), którą Austria planuje przyznać na rzecz Banku Burgenland AG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1625) (1)

 • Dz. U. L263 - 6 z 20058.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2005 z dnia 7 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach Vb, VIaN (wody terytorialne WE) i VIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L263 - 3 z 20058.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1643/2005 z dnia 7 października 2005 r. otwierające procedurę przetargową nr 55/2005 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L263 - 1 z 20058.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1642/2005 z dnia 7 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.