Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 263 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa nr C 44/03 (ex NN 158/01), którą Austria planuje przyznać na rzecz Banku Burgenland AG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1625) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 263 POZ 8

Strona 1 z 16
L 263/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie pomocy państwa nr C 44/03 (ex NN 158/01), którą Austria planuje przyznać na rzecz Banku Burgenland AG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1625)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/691/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 88 ust. 2 akapit 1,

(3)

Komisja poinformowała Austrię pismem z dnia 26 czerwca 2003 r. o decyzji wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu WE w sprawie opisanej pomocy państwa.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności art. 62 ust. 1 lit. a),

Austria dostarczyła w dniu 17 września 2003 r., po złożeniu wniosku o odroczenie terminu oraz po pozytywnym jego rozpatrzeniu, opinię na temat wszczęcia postępowania wraz z dodatkowymi dokumentami i informacjami.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1), w szczególności art. 7 ust. 3,

(4)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z ww. artykułami (2) oraz po uwzględnieniu tych uwag,

W publikacji decyzji o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) Komisja wezwała także pozostałe zainteresowane strony do przedstawienia uwag. Nie przekazano żadnych uwag.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

I. PROCEDURA (1)

Władze austriackie powiadomiły Komisję pismem z dnia 19 grudnia 2003 r. o zamiarze modyfikacji notyfikowanych środków pomocy w ramach procesu prywatyzacyjnego Banku Burgenland (BB).

Pismem z dnia 18 czerwca 2002 r. oraz notami uzupełniającymi z dnia 3 lipca oraz z dnia 9 września 2002 r. Austria zgłosiła Komisji porozumienia gwarancyjne zawarte przez kraj związkowy Burgenland oraz przedłożyła jej plan restrukturyzacji Banku Burgenland AG.

(6)

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. C 141 z 14.6.2002, str. 2.

Pismem z dnia 21 stycznia 2004 r. Komisja poinformowała Austrię o powziętej decyzji o rozszerzeniu formalnej procedury na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu WE o planowane zmiany środków pomocowych przeznaczonych na restrukturyzację Banku Burgenland AG.

(3) Dz.U. C 189 z 9.8.2003, str. 13.

8.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/9

(7)

Austria przekazała swoje stanowisko w powyższej sprawie w dniu 27 lutego 2004 r. Komisja wezwała także pozostałe zainteresowane strony do przedstawienia uwag w opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4) decyzji o rozszerzeniu procedury. Nie przekazano żadnych uwag.

II. OKOLICZNOŚCI

(8)

prawnych istnieje praktycznie w niezmienionej formie już od 1928 r. Regulacja ustawowa dotycząca obecnie obowiązującej odpowiedzialności publicznej (Gewährträgerhaftung) weszła w życie w dniu 29 czerwca 1991 r. Od momentu wejścia w życie powyższej nowelizacji ustawy kraj związkowy Burgenland otrzymuje prowizję od odpowiedzialności za gotowość ponoszenia ustawowej odpowiedzialności poręczyciela po postępowaniu egzekucyjnym u dłużnika. Problemy finansowe BB

(13)

Bank Burgenland AG (BB)

(9)

Bank Burgenland jest krajowym bankiem hipotecznym (bankiem regionalnym) z siedzibą w Eisenstadt. Działalność wymienionego banku ograniczona jest w głównej mierze do kraju związkowego Burgenland. Głównym udziałowcem BB jest kraj związkowy Burgenland; posiada on 97,897 % udziałów w podstawowym kapitale akcyjnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 263 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 28 z 20058.10.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L263 - 22 z 20058.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (notyfikowana jako dokument C(2005) 3705) (1)

 • Dz. U. L263 - 20 z 20058.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3704) (1)

 • Dz. U. L263 - 6 z 20058.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2005 z dnia 7 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach Vb, VIaN (wody terytorialne WE) i VIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L263 - 3 z 20058.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1643/2005 z dnia 7 października 2005 r. otwierające procedurę przetargową nr 55/2005 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L263 - 1 z 20058.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1642/2005 z dnia 7 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.