Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 264 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa niektórym Państwom Członkowskim odnośnie do sporządzenia statystyk na lata referencyjne 2004 i 2006 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1450/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2772) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 264 POZ 1

8.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa niektórym Państwom Członkowskim odnośnie do sporządzenia statystyk na lata referencyjne 2004 i 2006 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1450/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2772)

(Jedynie teksty w językach francuskim, greckim, maltańskim, niemieckim i włoskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2005/685/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. wykonujące decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji (1), w szczególności sekcję 8 jego Załącznika, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję (Eurostat) wnioski, z którymi wystąpiły zainteresowane Państwa Członkowskie, związane są z potrzebą wprowadzenia istotnych zmian w ich systemach statystycznych. Z tego powodu należy przyznać przedmiotowe derogacje,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2004 zawiera ramy referencyjne dla wspólnych standardów, definicji i klasyfikacji służących do sporządzania statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji w celu uzyskania wysokiej jakości informacji statystycznych z Państw Członkowskich zgodnie ze wspomnianymi standardami, definicjami oraz klasyfikacjami. Sekcja 8 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1450/ 2004 stanowi, że w zakresie, w jakim system statystyki krajowej wymaga większych dostosowań, Komisja może udzielić zezwoleń na odstępstwa Państwom Członkowskim w odniesieniu do danych statystycznych, które mają być zestawiane za pierwszy rok referencyjny 2004. Dodatkowe zezwolenia na odstępstwa mogą zostać udzielone w odniesieniu do zakresu działalności gospodarczych zgodnie z NACE Rev. 1.1 lub podziału według klas wielkości statystyk, które mają być zestawione za rok referencyjny 2006. O wspomniane odstępstwa wystąpiły władze Grecji, Francji, Malty, Włoch i Austrii.

Artykuł 1 Odstępstwa zostają przyznane Grecji, Francji, Włochom, Malcie i Austrii, jak jest to określone w Załączniku do niniejszej decyzji.

(2)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Malty oraz Republiki Austrii. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 267 z 14.8.2004, str. 32.

L 264/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2005

ZAŁĄCZNIK PRZYZNANE ODSTĘPSTWA

Kraj

Grecja

W odniesieniu do statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji, które mają być sporządzone za rok referencyjny 2004 opóźnienie w przekazie wspomnianym w sekcji 6 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1450/2004 wynosi dwadzieścia miesięcy zamiast osiemnastu W odniesieniu do statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji, które mają być sporządzone za rok referencyjny 2006: dla wszystkich wyników, z wyłączeniem związanych z sekcją D NACE Rev. 1.1 oraz klas wielkości 10–49 pracowników W odniesieniu do statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji, które mają być sporządzone za rok referencyjny 2006: wyniki nie mogą zostać podzielone według działalności gospodarczej zgodnie z NACE Rev. 1.1 lub klasy wielkości W odniesieniu do statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji, które mają być sporządzone za rok referencyjny 2004: nie trzeba przekazywać żadnych wyników

Francja

Włochy

Malta

W odniesieniu do statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji, które mają być sporządzone za rok referencyjny 2006: wyniki nie mogą zostać podzielone według działalności gospodarczej zgodnie z NACE Rev. 1.1 lub klasy wielkości W odniesieniu do statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji, które mają być sporządzone za rok referencyjny 2004: rokiem referencyjnym jest 2005 zamiast 2004

Austria

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 264 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L264 - 8 z 20058.10.2005

    Decyzja Komisji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formatu sprawozdania z działalności sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji oraz na temat sytuacji w państwie przyjmującym w kwestiach dotyczących nielegalnej imigracji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1508)

  • Dz. U. L264 - 3 z 20058.10.2005

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. przyznająca odstępstwa niektórym Państwom Członkowskim odnośnie do sporządzenia statystyk na lata referencyjne 2003, 2004 i 2005 zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 753/2004 (notyfikowana jako dokument C(2005) 2773) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.