Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 265 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2005-10-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 265 POZ 1

10.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony (2005/690/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

2. Teksty, o których mowa w ust. 1, załączono do niniejszej decyzji (2). Artykuł 2 1. Stanowisko, jakie ma zająć Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia i Komitetu Stowarzyszenia określa Rada na wniosek Komisji lub, w odpowiednich przypadkach, Komisja, zgodnie z właściwymi postanowieniami Traktatów. 2. Zgodnie z art. 93 Układu Eurośródziemnomorskiego o stowarzyszeniu, Radzie Stowarzyszenia przewodniczy Przewodniczący Rady. Przedstawiciel Komisji przewodniczy Komitetowi Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem Komitetu. 3. Decyzja o opublikowaniu decyzji Rady Stowarzyszenia i Komitetu Stowarzyszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest podejmowana w każdym przypadku odpowiednio przez Radę i Komisję. Artykuł 3 Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do złożenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, notyfikacji określonej w art. 110 Układu.

Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką LudowoDemokratyczną, z drugiej strony, został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej w Walencji w dniu 22 kwietnia 2002 r., z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie. Układ ten należy zatwierdzić,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, załączniki i protokoły do Układu, jak i wspólne deklaracje i deklaracje Wspólnoty Europejskiej dołączone do aktu końcowego.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 279 E z 20.11.2003, str. 115.

(2) Autentyczna wersja umowy sporządzona w języku polskim zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym w późniejszym terminie.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 265 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.