Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 270 POZ 17

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

Data ogłoszenia:2005-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 270 POZ 17

Strona 1 z 8
14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/17

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (2005/700/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4 akapit przedostatni, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38, uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005, przyjęty ostatecznie w dniu 16 grudnia 2004 r. (2), uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3), uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 7 listopada 2002 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, uzupełniające porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (4), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 przedstawiony przez Komisję dnia 13 maja 2005 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3 na rok budżetowy 2005 opracowany przez Radę w dniu 24 czerwca 2005 r., uwzględniając art. 69 oraz załącznik IV Regulaminu, uwzględniając przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji w dniu 7 września 2005 r., co pozwala na ostateczne spełnienie wymogów proceduralnych określonych w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,


STWIERDZA, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Budżet korygujący nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu w dniu 7 września 2005 r.

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

(1 ) (2) (3) (4)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Dz.U. L 60 z 8.3.2005, str. 1. Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25). Dz.U. C 283 z 20.11.2002, str. 1.

14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/19

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2005

TREŚĆ

Strona

A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według linii budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 31

14.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/21

A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2005, zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI

Opis Budżet 2005 (1) Budżet 2004 (2) Zmiana (%)

1. Rolnictwo 2. Działania strukturalne 3. Polityki wewnętrzne 4. Działania zewnętrzne 5. Administracja 6. Rezerwy 7. Strategia przedakcesyjna 8. Wyrównanie Wydatki razem (3)

49 114 850 000 32 396 027 704 7 923 781 439 5 476 162 603 6 292 367 368 446 000 000 3 286 990 000 1 304 988 996 106 241 168 110

43 993 285 000 34 522 302 882 7 510 377 641 4 950 907 978 6 121 983 823 442 000 000 2 856 200 000 1 409 545 056 101 806 602 380

+ 11,64 – 6,16 + 5,50 + 10,61 + 2,78 + 0,90 + 15,08 – 7,42 + 4,36

(1) Z uwzględnieniem budżetów korygujących nr 1 do 4/2005. (2) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2004 r. (Dz.U. L 53 z 23.2.2004, str. 1) oraz w budżetach korygujących nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10/2004. (3) Zgodnie z art. 268 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: „Dochody i wydatki wykazane w budżecie znajdują się w równowadze”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 270 POZ 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 37 z 200514.10.2005

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

  • Dz. U. L270 - 1 z 200514.10.2005

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

  • Dz. U. L270 - 0 z 200514.10.2005

    Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.