Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 271 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające kwoty opłat produkcyjnych oraz współczynnik dodatkowej opłaty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

Data ogłoszenia:2005-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 271 POZ 12

L 271/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1686/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające kwoty opłat produkcyjnych oraz współczynnik dodatkowej opłaty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 15 ust. 8 tiret pierwsze oraz jego art. 16 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

W odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 ta całkowita, niepokryta strata wynosi 133 529 997 EUR. Należy zatem ustalić współczynnik, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001. W celu określenia wspomnianego współczynnika należy wziąć pod uwagę kwoty opłat ustalone na rok gospodarczy 2003/2004 dla Państw Członkowskich Wspólnoty w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Komitet Zarządzający ds. Cukru nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

Artykuł 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 314/2002 z dnia 20 lutego 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu kwot w sektorze cukru (2), przewiduje, że do dnia 15 października, w odniesieniu do poprzedniego roku gospodarczego, dla cukru, izoglukozy i syropu inulinowego ustala się kwoty podstawowej opłaty produkcyjnej i opłaty B, jak również, jeśli zachodzi potrzeba, współczynnik, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1462/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 r. weryfikującym maksymalną kwotę opłaty produkcyjnej B oraz zmieniającym cenę minimalną za buraki B w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005 (3) ustalono, że maksymalna kwota na rok gospodarczy 2004/2005, o której mowa w art. 15 ust. 4 tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, wynosi 37,5 % ceny interwencyjnej cukru białego. W odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 całkowita przewidywalna strata, odnotowana zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, prowadzi, zgodnie z ust. 4 i 5 wymienionego artykułu, do ustalenia maksymalnych kwot w wysokości 2 % w odniesieniu do opłaty podstawowej oraz 37,5 % w odniesieniu do opłaty B, ustalonych odpowiednio w ust. 3 akapit drugi tiret pierwsze wymienionego artykułu oraz art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1462/2004. Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje, że opłata dodatkowa wymagana jest w przypadku gdy całkowita strata zarejestrowana zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 wymienionego rozporządzenia nie została w pełni pokryta wpływami z podstawowych opłat produkcyjnych i opłaty B.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 kwoty opłat produkcyjnych w sektorze cukru ustala się następująco:

(2)

a) 12,638 EUR za tonę cukru białego jako podstawowa opłata produkcyjna dla cukru A i cukru B;

b) 236,963 EUR za tonę cukru białego jako opłata B dla cukru B;

(3)

c) 5,330 EUR za tonę suchej masy jako podstawowa opłata produkcyjna dla izoglukozy A i izoglukozy B;

d) 99,424 EUR za tonę suchej masy jako opłata B dla izoglukozy B;

e) 12,638 EUR za tonę ekwiwalentnej suchej masy – cukier/izoglukoza jako podstawowa opłata produkcyjna dla syropu inulinowego A i syropu inulinowego B;

(4)

f) 236,963 EUR za tonę ekwiwalentnej suchej masy – cukier/izoglukoza jako opłata B dla syropu inulinowego B.

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). 2) Dz.U. L 50 z 21.2.2002, str. 40. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 38/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 13). (3) Dz.U. L 270 z 18.8.2004, str. 4.

Artykuł 2 W odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 współczynnik przewidziany w art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 ustala się na 0,27033 dla Republiki Czeskiej, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji oraz na 0,15935 dla pozostałych Państw Członkowskich.

15.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/13

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 271 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 54 z 200515.10.2005

  Decyzja Rady 2005/719/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L271 - 51 z 200515.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. dotycząca zgodności niektórych norm z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesień do nich w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3803) (1)

 • Dz. U. L271 - 48 z 200515.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2005 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3754) (1)

 • Dz. U. L271 - 45 z 200515.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2005 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla Państw Członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2005/2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3738)

 • Dz. U. L271 - 42 z 200515.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2005 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla Państw Członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3737)

 • Dz. U. L271 - 41 z 200515.10.2005

  Decyzja BiH/7/2005 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L271 - 39 z 200515.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 11 października 2005 r. zezwalająca Republice Federalnej Niemiec i Królestwu Niderlandów na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 3 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L271 - 38 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1693/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L271 - 35 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1692/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2005 r.

 • Dz. U. L271 - 33 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1691/2005 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2005 do dnia 28 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L271 - 31 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1690/2005 z dnia 14 października 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L271 - 29 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające współczynnik amortyzacji mający zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L271 - 17 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2005 z dnia 14 października 2005 r. wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specjalnych gwarancji dotyczących Salmonelli związanych z wysyłkami niektórych mięs i jaj do Finlandii i Szwecji (1)

 • Dz. U. L271 - 14 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2005 z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w odniesieniu do dostosowania pewnych opłat (1)

 • Dz. U. L271 - 11 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 28. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L271 - 10 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 344. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L271 - 9 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1683/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 91. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L271 - 7 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1682/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 172. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L271 - 5 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 172. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L271 - 3 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1680/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L271 - 1 z 200515.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1679/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2075/92 w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.