Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 272 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 17 października 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/428/WPZiB

Data ogłoszenia:2005-10-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 272 POZ 15

Strona 1 z 2
18.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 17 października 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/428/WPZiB (2005/722/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 z 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), a w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Dnia 6 czerwca 2005 r. Rada przyjęła decyzję 2005/428/ WPZiB wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylającą decyzję 2005/221/WPZiB (2). Postanowiono o przyjęciu zaktualizowanej listy osób, grup i podmiotów, do których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 2580/2001,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Listę zawartą w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 otrzymuje następujące brzmienie: „[…]”. Artykuł 2 Niniejszym uchyla się Decyzję 2005/428/WPZiB. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej opublikowania.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 17 października 2005 r. W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 70. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1207/2005 (Dz.U. L 197 z 28.7.2005, str. 16). (2) Dz.U. L 144 z 8.6.2005, str. 59.

L 272/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.10.2005

ZAŁĄCZNIK 1. OSOBY 1) ABOU, Rabah Naami (vel Naami Hamza; vel Mihoubi Faycal; vel Fellah Ahmed; vel Dafri Rèmi Lahdi) ur. 1.2.1966 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra) 2) ABOUD, Maisi (vel szwajcarski Abderrahmane) ur. 17.10.1964 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra) 3) AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (vel ABU OMRAN; vel AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) ur. 26.6.1967 w Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej 4) AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al Ihsa, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej 5) AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 w Tarut, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej 6) ARIOUA, Azzedine ur. 20.11.1960 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra) 7) ARIOUA, Kamel (vel Lamine Kamel) ur. 18.8.1969 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra) 8) ASLI, Mohamed (vel Dahmane Mohamed) ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra) 9) ASLI, Rabah ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra) 10) ATWA, Ali (vel BOUSLIM, Ammar Mansour; vel SALIM, Hassan Rostom), Liban, ur. w 1960 r. w Libanie; obywatel Libanu 11) DARIB, Noureddine (vel Carreto; vel Zitoun Mourad) ur. 1.2.1972 w Algierii (członek al-Takfir i al-Hijra) 12) DJABALI, Abderrahmane (vel Touil) ur. 1.6.1970 w Algierii (członek al-Takfir i al-Hijra) 13) EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (vel AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; vel EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) ur. 10.7.1965 lub 11.7.1965 w El Dibabiya, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej 14) FAHAS, Sofiane Yacine ur. 10.9.1971 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra) 15) IZZ-AL-DIN, Hasan (vel GARBAYA, AHMED; vel SA-ID; vel SALWWAN, Samir), Liban, ur. w 1963 w Libanie, obywatel libański 16) LASSASSI, Saber (vel Mimiche) ur. 30.11.1970 w Constantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra) 17) MOHAMMED, Khalid Shaikh (vel ALI, Salem; vel BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; vel HENIN, Ashraf Refaat Nabith; vel WADOOD, Khalid Adbul) ur.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 272 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L272 - 33 z 200518.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 139 z 2.6.2005)

 • Dz. U. L272 - 28 z 200518.10.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/725/WPZiB z dnia 17 października 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/427/WPZiB

 • Dz. U. L272 - 26 z 200518.10.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/724/WPZiB z dnia 17 października 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, uchylające wspólne działanie 2005/589/WPZiB

 • Dz. U. L272 - 18 z 200518.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów zapobiegania chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3922)

 • Dz. U. L272 - 12 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1697/2005 z dnia 17 października 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 października 2005 r.

 • Dz. U. L272 - 9 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1696/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L272 - 3 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1695/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L272 - 1 z 200518.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1694/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.