Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

Data ogłoszenia:2005-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13

Strona 1 z 97
20.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 z dnia 17 lipca 1984 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek oraz organizacjom producentów (2), w szczególności jego art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2138/97 wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt A, tekst odnoszący się do prowincji „Perugia”, „Brindisi”, „Lecce”, „Catanzaro”, „Reggio Calabria” i „Siracusa” zastępuje się odpowiednio tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; 2) punkt C otrzymuje brzmienie tekstu znajdującego się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia; 3) w pkt D, w rubryce „Comunidad autónoma: Aragón”, prowincja „Zaragoza”: a) w strefie 2 nazwa gminy „Atea” otrzymuje brzmienie: „Atea (w odniesieniu do nienawodnionych drzew oliwkowych)”; b) w strefie 5 dodaje się tekst w brzmieniu: „Atea (w odniesieniu do nawadnianych upraw)”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2004 r.

Artykuł 18 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84 stanowi, iż współczynniki wydajności oliwek i oliwy muszą być wyznaczane dla jednorodnych obszarów produkcji na podstawie danych dostarczonych przez Państwa Członkowskie będące producentami. Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2138/97 zawierał listę wyznaczonych obszarów produkcji. Z powodów administracyjnych i strukturalnych należy wprowadzić zmiany w zakresie jednorodnych obszarów produkcji w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech na rok gospodarczy 2004/2005. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2138/97. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów, (3)

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 października 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97). (2) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1639/98 (Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 38). (3) Dz.U. L 297 z 31.10.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1808/2004 (Dz.U. L 318 z 19.10.2004, str. 15).

L 274/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2005

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I — PŘÍLOHA I — LISA I — I. MELLÉKLET — PRIEDAS I — I PIELIKUMS — ZAŁĄCZNIK I — PRÍLOHA I — PRILOGA I „Perugia 1. Bastia, Bettona, Bevagna, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Cerreto di Spoleto, Citerna, Cittą delle Pieve, Cittą di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Montone, Nocera Umbra, Norcia, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, Poggiodomo, Preci, San Giustino, Sant’Anatolia di Narco, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Sellano, Sigillo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica, Vallo di Nera, Valtopina.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 105 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

 • Dz. U. L274 - 102 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dz. U. L274 - 95 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dz. U. L274 - 93 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

 • Dz. U. L274 - 91 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L274 - 89 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L274 - 86 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 84 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 82 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 80 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L274 - 78 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 77 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 75 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 57 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L274 - 11 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

 • Dz. U. L274 - 3 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L274 - 1 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.