Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 57

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

Data ogłoszenia:2005-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 57

Strona 1 z 9
20.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/57

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1), w szczególności jego art. 5 ust. 11, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2261/84 z dnia 17 lipca 1984 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek oraz organizacjom producentów (2), w szczególności jego art. 19 akapit drugi tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

na podstawie próbek pochodzących z największych obszarów produkcji. W odniesieniu do Francji, zważywszy na niski poziom produkcji tego kraju, rezultaty obliczane są statystycznie w odniesieniu wyłącznie do jednego obszaru, a niska ilość próbek nie pozwala na uzyskanie wystarczająco precyzyjnych wyników na poziomie krajowym. Dostosowanie wydajności obszarów jednorodnych w zależności od uzyskanych statystycznie rezultatów, jak przewidziano w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2366/98, prowadzi do tego, że wartości otrzymane na rok gospodarczy 2004/2005 są wyraźnie niespójne. W odniesieniu do obszarów jednorodnych Francji wydajność oliwek i oliwy z oliwek należy więc ustalić, nie przeprowadzając wyżej wymienionego dostosowania. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

Artykuł 18 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84 stanowi, iż współczynniki wydajności oliwek i oliwy, określone w art. 5 ust. 7 rozporządzenia nr 136/66/EWG wyznacza się dla jednorodnych obszarów produkcji na podstawie danych dostarczonych przez Państwa Członkowskie będące producentami. Obszary produkcji zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2138/97 (3). Biorąc pod uwagę otrzymane informacje, należy ustalić wydajność oliwek i oliwy z oliwek. Artykuł 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2366/98 z dnia 30 października 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwy z oliwek w latach gospodarczych 1998/1999 do 2004/2005 (4) określa sposób ustalania wydajności oliwek i oliwy z oliwek w odniesieniu do jednorodnych obszarów produkcji w zależności od otrzymanych statystycznie ogólnych rezultatów wydajności,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Na rok gospodarczy 2004/2005 wydajność oliwek i oliwy z oliwek ustala się jak określono w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2004 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 października 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97). (2) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1639/98 (Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 38). (3) Dz.U. L 297 z 31.10.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1808/2004 (Dz.U. L 318 z 19.10.2004, str. 15). (4) Dz.U. L 293 z 31.10.1998, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1432/2004 (Dz.U. L 264 z 11.8.2004, str. 6).

L 274/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2005

ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA A. ITALIA — ITÁLIE — ITALIEN — ITALIEN — ITAALIA — ΙΤΑΛΙΑ — ITALY — ITALIE — ITALIA — ITĀLIJA — ITALIJA — OLASZORSZÁG — ITALIË — WŁOCHY — ITÁLIA — TALIANSKO — ITALIJA — ITALIA — ITALIEN

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 105 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

 • Dz. U. L274 - 102 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dz. U. L274 - 95 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dz. U. L274 - 93 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

 • Dz. U. L274 - 91 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L274 - 89 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L274 - 86 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 84 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 82 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 80 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L274 - 78 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 77 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 75 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 13 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dz. U. L274 - 11 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

 • Dz. U. L274 - 3 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L274 - 1 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.