Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 89

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

Data ogłoszenia:2005-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 89

20.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/89

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach (2005/729/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

dla potrzeb procedury nadmiernego deficytu są dostarczane przez Komisję.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 12,


(5)

uwzględniając zalecenie Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2005/136/WE (1), przyjętą po otrzymaniu zalecenia Komisji zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, Rada stwierdziła występowanie nadmiernego deficytu w Niderlandach. Zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu Rada wydała dnia 2 czerwca 2004 r. zalecenie skierowane do Niderlandów w celu likwidacji nadmiernego deficytu. Zalecenie to wraz z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (2) określiło termin skorygowania nadmiernego deficytu najpóźniej na 2005 r. Zgodnie z art. 104 ust. 12 Traktatu Rada uchyla decyzję o występowaniu nadmiernego deficytu, kiedy w ocenie Rady nadmierny deficyt w danym Państwie Członkowskim zostanie skorygowany. Definicje terminów „publiczny” i „deficyt” określono w Protokole w sprawie procedury nadmiernego deficytu przez odesłanie do Europejskiego systemu zintegrowanych rachunków gospodarczych, drugie wydanie. Dane

Na podstawie danych przekazanych przez Komisję po przedłożeniu sprawozdania przez Niderlandy przed dniem 1 marca 2005 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (3), oraz w oparciu o późniejsze sprawozdanie na temat dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych skierowane do Eurostatu w dniu 31 marca 2005 r. i prognozę służb Komisji z wiosny 2005 r., uzasadnione są następujące wnioski:

(2)

(3)

(4)

— deficyt sektora organizacji rządowych i pozarządowych szacuje się na 2,3 % PKB w 2004 r. w porównaniu z 3,2 % w roku 2003. Wynik za rok 2004 był zgodny z zaleceniem Rady wystosowanym na podstawie art. 104 ust. 7 Traktatu, w szczególności w zakresie obniżenia deficytu poniżej wartości odniesienia wynoszącej 3 % PKB najpóźniej do 2005 r. W 2004 r. przeprowadzono dostosowanie fiskalne w postaci znacznych środków oszczędnościowych, zawartych częściowo w budżecie na 2004 r., a częściowo uchwalonych w dodatkowym pakiecie konsolidacyjnym w dniu 14 kwietnia 2004 r. Ponadto wyższe od spodziewanych dochody z podatków i dodatkowe dochody pochodzące ze sprzedaży gazu ziemnego w odpowiedzi na wysokie ceny ropy pomogły obniżyć deficyt;

(3) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).

(1) Dz.U. L 47 z 18.2.2005, str. 26. (2) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6.

L 274/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2005

— przedsięwzięte środki budżetowe zmierzają ku zapewnieniu trwałej poprawy salda sektora instytucji rządowych i samorządowych. Na 2005 r. prognoza służb Komisji z wiosny 2005 r. przewiduje dalszy spadek deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 2,0 % PKB, spowodowany w dużej mierze zastosowaniem środków oszczędnościowych o charakterze w większości strukturalnym, składających się na 0,5 % PKB. Jest to zgodne z oficjalną wartością docelową deficytu, wynoszącą 2,1 % PKB. Jeżeli chodzi o 2006 r., prognoza służb Komisji z wiosny 2005 r. przewiduje na podstawie założeń bieżącej polityki dalszy spadek deficytu do 1,6 % PKB, co wskazywałoby na trwałe obniżenie deficytu budżetowego; — trwała konsolidacja budżetowa zostanie zapewniona poprzez redukcję skorygowanego o cykl deficytu budżetowego, który według przewidywań ma osiągnąć pozycję bliską równowadze po skorygowaniu nadmiernego deficytu. W 2004 r. skorygowany o cykl deficyt budżetowy znacznie spadł do poziomu 1,2 % PKB w porównaniu z 2,0 % PKB w 2003 r. Prognoza służb Komisji z wiosny 2005 r. przewiduje dalszy spadek skorygowanego o cykl deficytu budżetowego w 2005 r. o kolejne 0,8 % PKB do wysokości 0,4 % PKB – wartości bliskiej równowadze – i spadek do 0,0 % PKB w 2006 r.; — według zgłoszenia procedury nadmiernego deficytu z marca 2005 r. wskaźnik zadłużenia publicznego w 2004 r. utrzymał się poniżej wartości odniesienia 60 % PKB. Prognoza służb Komisji z wiosny 2004 r.

przewiduje, że utrzyma się on poniżej tego progu w latach 2005 i 2006.

(6)

Należy zatem uchylić decyzję 2005/136/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Z całościowej oceny wynika, że nadmierny deficyt w Niderlandach został skorygowany w 2004 r. zgodnie z warunkami określonymi w zaleceniu skierowanym do Niderlandów w dniu 2 czerwca 2004 r. na podstawie art. 104 ust. 7 Traktatu. Artykuł 2 Niniejszym uchyla się decyzję 2005/136/WE. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 czerwca 2005 r. W imieniu Rady

G. BROWN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 89 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 105 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

 • Dz. U. L274 - 102 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dz. U. L274 - 95 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dz. U. L274 - 93 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

 • Dz. U. L274 - 91 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L274 - 86 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 84 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 82 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 80 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L274 - 78 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 77 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 75 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 57 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L274 - 13 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dz. U. L274 - 11 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

 • Dz. U. L274 - 3 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L274 - 1 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.