Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

Data ogłoszenia:2005-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 2

(3) Dz.U. L 229 z 10.9.1996, str. 3. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1749/1999 (Dz.U. L z 13.8.1999, str. 1). 4) Dz.U. L 296 z 21.11.1996, str. 8. Rozporządzenie ostatnio ( nione rozporządzeniem (WE) nr 1920/2001 (Dz.U. L z 29.9.2001, str. 46). (5) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

L 274/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Cel Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie wspólnych zasad dotyczących określania niektórych okresów odniesienia, w celu zapewnienia, aby wynikające z tego zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (ZWCK) były porównywalne i przydatne. Artykuł 2 Definicje Istnieją trzy typy wspólnych okresów odniesienia lub okresów bazowych, wykorzystywanych do tworzenia ZWCK, które mogą być wybierane niezależnie od siebie, tj.: a) „okres odniesienia wag”, zdefiniowany w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2454/97 (1); b) „okres odniesienia cen” to okres, od którego mierzona jest obecna zmiana cen i za który ceny są używane jako mianownik przy obliczaniu wskaźnika. Odnosi się on do cen stosowanych do obliczania wielkości w wagach ZWCK; c) „okres odniesienia” to okres, za który wskaźnik jest ustalony na 100 punktów wskaźnikowych. Artykuł 3 Środki wykonawcze 1. Wspólny okres odniesienia ZWCK w 2005 r. = 100.


wane na inny wspólny okres odniesienia, gdy zostanie to uznane za właściwe. Po uaktualnieniu pełnookresowe zestawy wszystkich ZWCK i wskaźników częściowych ZWCK są przeskalowywane na wspólny okres odniesienia. Przeskalowanie na nowy okres odniesienia staje się skuteczne wraz ze wskaźnikiem za styczeń następnego roku kalendarzowego. 3. Komisja (Eurostat) może uaktualniać okres odniesienia po konsultacji z Komitetem ds. Programów Statystycznych ustanowionym decyzją 89/382/EWG, Euratom. 4. Wszelkie dodatkowe wskaźniki częściowe COICOP/ZWCK, które mają być zintegrowane w ramach ZWCK, zostają połączone w grudniu na poziomie stu punktów wskaźnikowych i stają się skuteczne wraz ze wskaźnikiem za nadchodzący styczeń. Artykuł 4 Zmiana Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2214/96 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 Upowszechnianie wskaźników częściowych Komisja (Eurostat) upowszechnia wskaźniki częściowe HICP w kategoriach wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia na podstawie wspólnego okresu odniesienia.”. Artykuł 5 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Pełnookresowe zestawy wskaźników wszystkich towarów i usług ZWCK oraz wskaźników częściowych są przeskalowy-

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 października 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 340 z 11.12.1997, str. 24.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 105 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

 • Dz. U. L274 - 102 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dz. U. L274 - 95 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dz. U. L274 - 93 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

 • Dz. U. L274 - 91 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dz. U. L274 - 89 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L274 - 86 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 84 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 82 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 80 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L274 - 78 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 77 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 75 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 57 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L274 - 13 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dz. U. L274 - 11 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L274 - 3 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L274 - 1 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.