Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 91

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii

Data ogłoszenia:2005-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 91

Strona 1 z 2
20.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/91

DECYZJA RADY z dnia 20 września 2005 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Portugalii (2005/730/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 6,

uwzględniła sprawozdanie Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (Ecofin) dla Rady Europejskiej z dnia 20 marca 2005 r. w sprawie „Poprawy wdrażania Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu” zatwierdzone przez Radę Europejską w dniu 22 marca 2005 r.


uwzględniając zalecenie Komisji,

(5)

uwzględniając uwagi Portugalii,

Artykuł 104 ust. 6 Traktatu stanowi, że Rada po dokonaniu ogólnej oceny, a przed podjęciem decyzji, czy istnieje nadmierny deficyt, zobowiązana jest rozważyć wszelkie uwagi zgłaszane przez dane Państwo Członkowskie. W przypadku Portugalii ogólna ocena prowadzi do następujących wniosków.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 104 Traktatu Państwa Członkowskie unikają nadmiernego deficytu budżetowego.

(6)

(2)

Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu opiera się na dążeniu do stabilności finansów publicznych jako środka służącego tworzeniu warunków do zapewnienia stabilności cen oraz silnego, trwałego wzrostu sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

(3)

Procedura nadmiernego deficytu zgodnie z art. 104 przewiduje podjęcie decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu. Załączony do Traktatu Protokół w sprawie procedury nadmiernego deficytu zawiera dalsze przepisy dotyczące wdrażania procedury nadmiernego deficytu. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. (1) określa szczegółowe zasady i definicje w zakresie stosowania przepisów wspomnianego Protokołu.

(4)

Artykuł 104 ust. 5 Traktatu nakłada na Komisję obowiązek skierowania opinii do Rady w przypadku uznania przez Komisję, że w Państwie Członkowskim istnieje nadmierny deficyt lub że taki deficyt może wystąpić. Komisja przedstawiła Radzie taką opinię na temat Portugalii w dniu 20 lipca 2005 r. Uwzględniwszy sprawozdanie opracowane zgodnie z art. 104 ust. 3 oraz wziąwszy pod uwagę opinię Komitetu EkonomicznoFinansowego wydaną zgodnie z art. 104 ust. 4 Traktatu, Komisja doszła do wniosku, iż w Portugalii istnieje nadmierny deficyt. Przedkładając ocenę, Komisja

Zgodnie ze zaktualizowanym programem stabilności dla Portugalii z czerwca 2005 r. planowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2005 r. sięgnie 6,2 % PKB. Deficyt ten znacznie przekracza wartość odniesienia wynoszącą 3 % PKB. Przekroczenie przez deficyt wartości odniesienia nie wynika z nadzwyczajnego zdarzenia pozostającego poza kontrolą władz Portugalii ani też ze znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej. Podczas gdy wskaźnik wzrostu PKB gwałtownie spadał od 2000 r., w 2004 r. gospodarka ponownie wykazała pozytywny wzrost. Prognozy przedstawione przez służby Komisji wiosną 2005 r. oraz zaktualizowany program stabilności z czerwca 2005 r. przewidują utrzymanie stopniowego, choć umiarkowanego, trendu wzrostowego w następnych latach. Ponadto pomimo dużej ujemnej luki podażowej, która nie zmniejszy się znacząco w nadchodzących latach, osłabienie równowagi budżetowej jest nieproporcjonalne do obecnego zwiększenia luki podażowej. Zatem nie można uznać, że przekroczenie wartości odniesienia wynika ze znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej. Zgodnie z prognozą służb Komisji z wiosny 2005 r. przewiduje się, że wskaźnik deficytu budżetowego znacznie przekroczy określoną w Traktacie wartość odniesienia również w 2006 r., w którym ma nastąpić stopniowe ożywienie gospodarki. Aktualizacja programu stabilności dla Portugalii z czerwca 2005 r. w istocie przewiduje zmniejszanie się deficytu budżetowego w nadchodzących latach, jakkolwiek do 2007 r. będzie on przekraczał wartość odniesienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 274 POZ 91 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 105 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4163) (1)

 • Dz. U. L274 - 102 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylająca decyzję 2005/705/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4135) (1)

 • Dz. U. L274 - 95 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiająca zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3920) (1)

 • Dz. U. L274 - 93 z 200520.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. ustanawiająca dodatkowe wymogi dla nadzoru obecności ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa (notyfikowana jako document nr C(2005) 3877) (1)

 • Dz. U. L274 - 89 z 200520.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję 2005/136/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dz. U. L274 - 86 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1718/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 84 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1717/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 82 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 20 października 2005 r.

 • Dz. U. L274 - 80 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L274 - 78 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1714/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L274 - 77 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L274 - 75 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L274 - 57 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające wydajność oliwek i oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L274 - 13 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/97 wyznaczające jednorodne obszary produkcji oliwy z oliwek

 • Dz. U. L274 - 11 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustalające szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L274 - 9 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2214/96 (1)

 • Dz. U. L274 - 3 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L274 - 1 z 200520.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2005 z dnia 19 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.