Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli (SWR) pochodzących z Republiki Korei

Data ogłoszenia:2005-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62 - Strona 2

Strona 2 z 7

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L L L 217 z 17.8.1999, str. 63. 238 z 25.9.2003, str. 13. 238 z 25.9.2003, str. 1. 211 z 4.8.2001, str. 1. 34 z 3.2.2001, str. 4. 211 z 4.8.2001, str. 47. 348 z 21.12.2002, str. 80. 180 z 18.7.2003, str. 34. 120 z 24.4.2004, str. 1. 328 z 30.10.2004, str. 1.

W sierpniu 1999 r. Rada, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1796/1999 (3), nałożyła ostateczne cło antydumpin-

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. C 283 z 20.11.2004, str. 6. (3) Dz.U. L 217 z 17.8.1999, str. 1.


(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

21.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 276/63

(6)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do SWR pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Meksyku, Polski, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy (14) Komisja otrzymała w dniu 17 maja 2004 r. wniosek o dokonanie przeglądu wymienionych środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez Komitet Łącznikowy Przemysłu Lin Stalowych Unii Europejskiej („EWRIS”) (zwany dalej „wnioskodawcą”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, całkowitej wspólnotowej produkcji SWR. W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponowienia dumpingu i wystąpienia szkody dla przemysłu wspólnotowego. Następnie, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, wszczęto przegląd wygaśnięcia dotyczący SWR pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Południowej Afryki i Ukrainy, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wymieniony przegląd jest nadal w toku. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie przywozu z Korei, tj. dochodzenia wskazanego w motywach 1 i 2 powyżej. 1.2. Strony, których dotyczy postępowanie

(15)

Wspólnoty. Jednakże jeden z objętych próbą producentów eksportujących zaprzestał współpracy w późniejszym okresie i dlatego objęto próbą kolejnego największego eksportera pod względem wielkości wywozu. Do ostatecznej próby zostały wybrane następujące przedsiębiorstwa: — Kiswire Ltd, — DSR Wire Corporation, — Chung-Woo Rope Co., Ltd.

(14)

(7)

(8)

Jeżeli chodzi o niepowiązanych importerów, tylko jeden z nich przywożący w rzeczywistości produkt objęty postępowaniem z kraju, którego dotyczy postępowanie, udzielił pozytywnej odpowiedzi na formularz dotyczący kontroli wyrywkowej i wyraził swoją gotowość do dalszej współpracy ze służbami Komisji. Mając na uwadze powyższą sytuację, służby Komisji podjęły decyzję o niestosowaniu kontroli wyrywkowej w odniesieniu do niepowiązanych importerów, lecz o wysłaniu kwestionariusza wyżej wymienionemu importerowi. Skarga została złożona w imieniu dwudziestu jeden producentów wspólnotowych. Komisja zwróciła się do wymienionych dwudziestu jeden przedsiębiorstw i do wszystkich innych znanych producentów o nawiązanie współpracy, prosząc ich o wypełnienie formularza dotyczącego kontroli wyrywkowej. Siedemnaście przedsiębiorstw prawidłowo wypełniło formularz dotyczący kontroli wyrywkowej w określonym terminie i oficjalnie zgodziło się na dalszą współpracę podczas dochodzenia. Formularz dotyczący kontroli wyrywkowej zawierał pytania dotyczące zmian niektórych makrowskaźników szkody, mianowicie mocy produkcyjnej, wielkości produkcji, zapasów, wielkości i wartości sprzedaży oraz zatrudnienia. Spośród wymienionych siedemnastu producentów, którzy wyrazili swoją gotowość do dalszej współpracy podczas dochodzenia, pięć następujących przedsiębiorstw zostało objętych próbą: — BTS Drahtseile GmbH (Niemcy), — Cables y Alambres especiales, SA (Hiszpania), — CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Niemcy), — Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portugalia), — Trefileurope, SA (Francja).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 74 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidującego odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż (Dz.U. L 274 z 20.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 73 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Dz.U. L 274 z 20.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 72 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1695/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierającego przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 272 z 18.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 70 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2005/722/WE z dnia 17 października 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/428/WPZiB (Dz.U. L 272 z 18.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 68 z 200521.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/693/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4176) (1)

 • Dz. U. L276 - 58 z 200521.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie rozliczeń rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Luksemburgu, Niderlandach, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie dotyczących wydatków finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok finansowy 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3442)

 • Dz. U. L276 - 54 z 200521.10.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online (1)

 • Dz. U. L276 - 35 z 200521.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/70/WE z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L276 - 34 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L276 - 33 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L276 - 32 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L276 - 31 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L276 - 30 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L276 - 28 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L276 - 27 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1727/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 10. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L276 - 25 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/2005 z dnia 20 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1670/2005

 • Dz. U. L276 - 23 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L276 - 21 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2005 z dnia 20 października 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych października 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L276 - 17 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1723/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L276 - 5 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasad szacowania usług mieszkaniowych do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (1)

 • Dz. U. L276 - 3 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2005 z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 312/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wnioskowania o przywóz oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji oraz uchylające niektóre przepisy rozporządzeń (WE) nr 1476/95 oraz (WE) nr 1291/2000

 • Dz. U. L276 - 1 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1720/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.