Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli (SWR) pochodzących z Republiki Korei

Data ogłoszenia:2005-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62 - Strona 3

Strona 3 z 7

(9)

(10)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania producentów eksportujących w Korei, importerów/przedsiębiorstwa handlowe i ich stowarzyszenia, zainteresowanych dostawców i użytkowników, przedstawicieli krajów wywozu objętych postępowaniem oraz skarżącego i innych znanych producentów wspólnotowych. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Ze względu na dużą liczbę producentów wspólnotowych, koreańskich producentów eksportujących oraz importerów wspólnotowych wskazanych w skardze kontrola wyrywkowa został przewidziane dla stron określonych w zawiadomieniu o wszczęciu zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci wspólnotowi, importerzy wspólnotowi oraz producenci eksportujący zostali poproszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie podstawowych informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu, dotyczących ich działalności w okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r., związanej z produktem objętym postępowaniem. Po zbadaniu informacji przedłożonych przez producentów eksportujących trzy przedsiębiorstwa zostały objęte próbą na podstawie ich wielkości wywozu do


(11)

(12)

(16)

(13)

(14) Dz.U. C 272 z 13.11.2003, str. 2.

Komisja przesłała kwestionariusze do objętych próbą producentów eksportujących i producentów wspólnotowych oraz do wszystkich innych zainteresowanych stron. Otrzymano odpowiedzi od trzech objętych próbą koreańskich producentów eksportujących, jednego importera we Wspólnocie powiązanego z jednym z wymienionych koreańskich eksporterów, pięciu objętych próbą producentów przemysłu wspólnotowego, współpracującego niepowiązanego importera, dwóch dostawców surowców i dziesięciu użytkowników.

L 276/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2005

(17)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów wstępnego ustalenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz interesu Wspólnoty. Wizyty weryfikacyjne odbyły się w zakładach następujących przedsiębiorstw: a) producenci przemysłu wspólnotowego — BTS Drahtseile GmbH, Gelsenkirchen (Niemcy), — Cables y Alambres especiales, SA, Bilbao (Hiszpania), — CASAR Drahtseilwerk (Niemcy), Saar GmbH, Kirkel

(21)

dzenia (WE) nr 230/2001, stwierdzono wtedy, iż produkty produkowane przez przemysł wspólnotowy muszą być uważane za produkty podobne. Ponieważ EWRIA nie wniósł żadnych nowych elementów, wnioski osiągnięte w wyżej wymienionym rozporządzeniu zostają potwierdzone. Niniejsze dochodzenie wykazało, iż produkty wywożone przez producentów eksportujących oraz produkty wytwarzane i sprzedawane przez producentów wspólnotowych na rynku wspólnotowym mają takie same podstawowe właściwości fizyczne i techniczne oraz takie samo podstawowe wykorzystanie, a zatem są uważane za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. To samo odnosi się do produktów wytwarzanych przez producentów koreańskich i sprzedawanych na koreańskim rynku krajowym. 3. Dumping 3.1. Wartość normalna 3.1.1. O g ó l n a r e p r e z e n t a t y w n o ś ć

(22)

— Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA, Gemunde (Portugalia), — Trefileurope SA, Bourg en Bresse (Francja); b) niepowiązany importer — Interkabel GmbH, Solms (Niemcy); c) producenci eksportujący w Korei — Kiswire Ltd, Seul, — DSR Wire Corporation, Suncheon, — Chung-Woo Rope Co., Ltd., Busan. 1.3. Okres objęty dochodzeniem

(18)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała w pierwszej kolejności w odniesieniu do każdego współpracującego producenta eksportującego, czy jego krajowa wartość sprzedaży SWR była reprezentatywna, tzn. czy całkowita wartość takiej sprzedaży stanowiła przynajmniej 5 % całkowitej wartości sprzedaży eksportowej producenta do Wspólnoty. 3.1.2. P o r ó w n y w a l n o ś ć produktu rodzajów

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 74 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidującego odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż (Dz.U. L 274 z 20.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 73 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Dz.U. L 274 z 20.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 72 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1695/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierającego przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 272 z 18.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 70 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2005/722/WE z dnia 17 października 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/428/WPZiB (Dz.U. L 272 z 18.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 68 z 200521.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/693/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4176) (1)

 • Dz. U. L276 - 58 z 200521.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie rozliczeń rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Luksemburgu, Niderlandach, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie dotyczących wydatków finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok finansowy 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3442)

 • Dz. U. L276 - 54 z 200521.10.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online (1)

 • Dz. U. L276 - 35 z 200521.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/70/WE z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L276 - 34 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L276 - 33 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L276 - 32 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L276 - 31 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L276 - 30 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L276 - 28 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L276 - 27 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1727/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 10. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L276 - 25 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/2005 z dnia 20 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1670/2005

 • Dz. U. L276 - 23 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L276 - 21 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2005 z dnia 20 października 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych października 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L276 - 17 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1723/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L276 - 5 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasad szacowania usług mieszkaniowych do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (1)

 • Dz. U. L276 - 3 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2005 z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 312/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wnioskowania o przywóz oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji oraz uchylające niektóre przepisy rozporządzeń (WE) nr 1476/95 oraz (WE) nr 1291/2000

 • Dz. U. L276 - 1 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1720/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.