Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli (SWR) pochodzących z Republiki Korei

Data ogłoszenia:2005-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62 - Strona 5

Strona 5 z 7

1.3 powyżej, w pierwszej kolejności ustalono, czy dla wymienionych rodzajów produktu ceny sprzedaży innych producentów krajowych mogą zostać wykorzystane do określenia wartości normalnej. Ustalono jednak, iż sprzedaje się wiele modeli SWR, a na ostateczną cenę sprzedaży mają wpływ różnorodne czynniki. Różnice pomiędzy sprzedawanymi modelami spowodowałyby liczne dostosowania, które musiałyby zostać oparte na szacunkach. Dlatego też uznano za bardziej odpowiednie skonstruowanie wartości normalnej.


3.1.7. W a r t o ś ć normalna oparta wartości skonstruowanej

(30)

na

b) W odniesieniu do tych rodzajów produktu, w przypadku których co najmniej 10 % lecz nie więcej niż 80 % wielkości sprzedaży na rynku krajowym zostało zrealizowane po cenie nie niższej od kosztów jednostkowych, wartość normalna, w podziale na rodzaj produktu, została obliczona jako średnia ważona krajowych cen sprzedaży, które były wyłącznie równe lub wyższe od kosztów jednostkowych rozpatrywanego rodzaju.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do wszystkich rodzajów produktu wskazanych w motywie 29 wartość normalna została skonstruowana na podstawie art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(31)

c) W odniesieniu do tych rodzajów produktu, w przypadku których mniej niż 10 % wielkości sprzedaży na rynku krajowym zostało zrealizowane po cenie nie niższej od kosztów jednostkowych, stwierdzono, że dany rodzaj produktu objętego postępowaniem nie został sprzedany w zwykłym obrocie handlowym, a zatem do ustalenia wartości normalnej należy zastosować inną metodologię.

(32)

Podczas konstruowania wartości normalnej poniesione wydatki związane ze sprzedażą i wydatki ogólne i administracyjne („SG & A”) oraz średni ważony zysk uzyskany przez objętych postępowaniem współpracujących producentów eksportujących z krajowej sprzedaży produktu podobnego dokonanej w zwykłym obrocie handlowym podczas IP dodano do ich własnych średnich kosztów wytworzenia w IP, zgodnie z art. 2 ust. 6 rozporządzenia podstawowego. Tam gdzie było to konieczne, skorygowano część kosztów wytworzenia, które zostały nieprawidłowo przypisane w przypadku jednego przedsiębiorstwa, oraz wydatki SG & A, przed wykorzystaniem ich w badaniu zwykłego obrotu handlowego oraz konstruowaniem wartości normalnej.

(27)

W wyniku powyższego ustalono, iż większość wywożonych rodzajów produktu została sprzedana w zwykłym obrocie handlowym na rynku krajowym. 3.1.5. W a r t o ś ć normalna oparta faktycznych cenach krajowych

na

W tym zakresie wszyscy objęci postępowaniem producenci eksportujący włączyli nieoperacyjne wydatki do swoich wydatków SG & A na rynku krajowym w odniesieniu do produktu podobnego. Wymienieni producenci odliczyli również od wydatków SG & A kwoty dochodu niepowiązane ze sprzedażą produktu podobnego na rynku krajowym.

(28)

W odniesieniu do rodzajów sprzedawanych na wywóz do Wspólnoty przez przedsiębiorstwa objęte dochodzeniem, przy spełnieniu wymagań określonych w sekcjach 3.1.3 oraz 3.1.4 lit. a) i b), wartość normalna została ustalona, dla odpowiadających rodzajów produktu, na podstawie cen faktycznie płaconych lub należnych od niezależnych klientów na koreańskim rynku krajowym podczas IP, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(33)

Jednakże w wyniku dochodzenia wykazano, iż niektóre z wymienionych wydatków i dochodów nie mogły być powiązane ze sprzedażą produktu podobnego na rynku krajowym, a zatem nie powinny być przypisane do odpowiednich wydatków SG & A ani odliczone od nich. W konsekwencji wymienione nieoperacyjne wydatki i dochód zostały wykluczone z przedstawionych SG & A.

L 276/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2005

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 74 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidującego odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż (Dz.U. L 274 z 20.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 73 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Dz.U. L 274 z 20.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 72 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1695/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierającego przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 272 z 18.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 70 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2005/722/WE z dnia 17 października 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/428/WPZiB (Dz.U. L 272 z 18.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 68 z 200521.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/693/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4176) (1)

 • Dz. U. L276 - 58 z 200521.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie rozliczeń rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Luksemburgu, Niderlandach, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie dotyczących wydatków finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok finansowy 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3442)

 • Dz. U. L276 - 54 z 200521.10.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online (1)

 • Dz. U. L276 - 35 z 200521.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/70/WE z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L276 - 34 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L276 - 33 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L276 - 32 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L276 - 31 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L276 - 30 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L276 - 28 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L276 - 27 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1727/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 10. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L276 - 25 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/2005 z dnia 20 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1670/2005

 • Dz. U. L276 - 23 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L276 - 21 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2005 z dnia 20 października 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych października 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L276 - 17 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1723/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L276 - 5 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasad szacowania usług mieszkaniowych do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (1)

 • Dz. U. L276 - 3 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2005 z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 312/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wnioskowania o przywóz oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji oraz uchylające niektóre przepisy rozporządzeń (WE) nr 1476/95 oraz (WE) nr 1291/2000

 • Dz. U. L276 - 1 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1720/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.