Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli (SWR) pochodzących z Republiki Korei

Data ogłoszenia:2005-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62 - Strona 6

Strona 6 z 7

2. Cena eksportowa We wszystkich przypadkach, kiedy produkt objęty postępowaniem był wywożony do niezależnych odbiorców we Wspólnocie, cena eksportowa ustalana była zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, tzn. na podstawie cen eksportowych faktycznie płaconych lub należnych. W przypadku gdy sprzedaży eksportowej dokonano za pośrednictwem powiązanego importera, cena eksportowa została skonstruowana, zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, na podstawie ceny, po której przywiezione produkty zostały w pierwszej kolejności odsprzedane niezależnemu nabywcy, z właściwym uwzględnieniem wszystkich kosztów poniesionych między przywozem a odsprzedażą oraz zysków. W tym zakresie wykorzystano koszty własne SG & Apowiązanego importera. Z powodu braku jakichkolwiek bardziej wiarygodnych informacji odpowiednią marżę zysku oszacowano na 5 %. Wymieniona marża zysku została wykorzystana w poprzednim dochodzeniu antydumpingowym dotyczącym przywozu tego samego produktu, którego ostateczne ustalenia zostały opublikowane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1601/2001 (15). Żadne dostępne informacje nie wskazywały, iż nie była to wiarygodna marża. 3.3. Porównanie Porównania wartości normalnej i cen eksportowych dokonano na bazie ex works. W celu zapewnienia sprawiedliwego porównania wartości normalnej i ceny eksportowej uwzględniono w formie dostosowania różnice mające wpływ na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Stosowne dostosowanie przyznano we wszystkich przypadkach, w których uznano je za rozsądne, prawidłowe i poparte potwierdzonymi dowodami. Na tej podstawie wprowadzono dostosowania uwzględniające różnice w zakresie upustów, rabatów, prowizji, transportu lądowego, kosztów związanych z opakowaniem, kosztów kredytu, frachtu morskiego, ubezpieczenia, opłat związanych z przeładunkiem i załadunkiem, opłat bankowych i innych czynników. Wszyscy eksportujący producenci złożyli wnioski o dostosowanie wartości normalnej w celu uwzględnienia kosztów kredytu poniesionych na rynku krajowym. Jednakże wszyscy koreańscy producenci eksportujący stosowali system otwartej rachunkowości i niemożliwe było ustalenie związków między wymienionymi kosztami kredytu a rozpatrywanymi krajowymi transakcjami sprzedaży. Dlatego też nie można było ustalić, iż taki czynnik miał wpływ na ceny i porównywalność cen zgodnie z wymogami art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. W konsekwencji wymienione wnioski musiały zostać odrzucone. Wszyscy eksportujący producenci złożyli również wnioski o dostosowanie w zakresie kosztów kredytu poniesionych w odniesieniu do sprzedaży eksportowej do Wspólnoty. Mimo iż takie dostosowania były uzasadnione, zgłoszone kwoty były zawyżone i musiały zostać skorygowane podczas weryfikacji przeprowadzonych na miejscu. Objęci postępowaniem producenci eksportujący złożyli wnioski o dostosowanie w zakresie opłat przywozowych i podatków pośrednich zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. b)


(40)

(41)

(42)

(43)

(15) Dz.U. L 211 z 4.8.2001, str. 1 (motyw 25).

rozporządzenia podstawowego. W przypadku dwóch objętych postępowaniem producentów eksportujących ustalono, iż kwota zwróconych należności przywozowych przekraczała kwotę zapłaconych należności przywozowych. Dlatego też jest mało prawdopodobne, aby wymienieni eksporterzy otrzymali zwroty wyłącznie za te przywiezione części, które zostały w późniejszym okresie włączone do wywiezionych towarów. Ponadto, w przypadku wymienionych producentów eksportujących, zwrot otrzymany przy wywozie SWR nie był powiązany z należnościami przywozowymi zapłaconymi za surowce, tzn. zwrot został otrzymany niezależnie od tego, czy przywieziony surowiec został wykorzystany w produkcji wywiezionego produktu. Stwierdzono zatem, iż zwrot należności przywozowych nie miał miejsca w rozumieniu art. 2 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L276 - 74 z 200521.10.2005

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidującego odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż (Dz.U. L 274 z 20.10.2005)

  • Dz. U. L276 - 73 z 200521.10.2005

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Dz.U. L 274 z 20.10.2005)

  • Dz. U. L276 - 72 z 200521.10.2005

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1695/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierającego przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 272 z 18.10.2005)

  • Dz. U. L276 - 70 z 200521.10.2005

    Sprostowanie do decyzji Rady 2005/722/WE z dnia 17 października 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/428/WPZiB (Dz.U. L 272 z 18.10.2005)

  • Dz. U. L276 - 68 z 200521.10.2005

    Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/693/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4176) (1)

  • Dz. U. L276 - 58 z 200521.10.2005

    Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie rozliczeń rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Luksemburgu, Niderlandach, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie dotyczących wydatków finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok finansowy 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3442)

  • Dz. U. L276 - 54 z 200521.10.2005

    Zalecenie Komisji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online (1)

  • Dz. U. L276 - 35 z 200521.10.2005

    Dyrektywa Komisji 2005/70/WE z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (1)

  • Dz. U. L276 - 34 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

  • Dz. U. L276 - 33 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

  • Dz. U. L276 - 32 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

  • Dz. U. L276 - 31 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

  • Dz. U. L276 - 30 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

  • Dz. U. L276 - 28 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

  • Dz. U. L276 - 27 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1727/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 10. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

  • Dz. U. L276 - 25 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/2005 z dnia 20 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1670/2005

  • Dz. U. L276 - 23 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

  • Dz. U. L276 - 21 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2005 z dnia 20 października 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych października 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

  • Dz. U. L276 - 17 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1723/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

  • Dz. U. L276 - 5 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasad szacowania usług mieszkaniowych do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (1)

  • Dz. U. L276 - 3 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2005 z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 312/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wnioskowania o przywóz oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji oraz uchylające niektóre przepisy rozporządzeń (WE) nr 1476/95 oraz (WE) nr 1291/2000

  • Dz. U. L276 - 1 z 200521.10.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1720/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.