Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli (SWR) pochodzących z Republiki Korei

Data ogłoszenia:2005-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62

Strona 1 z 7
L 276/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 października 2005 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli (SWR) pochodzących z Republiki Korei (2005/739/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 3,


uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

gowe na przywóz stalowych lin i kabli („SWR”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Meksyku, Polski, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy. Środki mające zastosowanie do wymienionego przywozu przyjęły formę cła ad valorem, z wyjątkiem jednego producenta eksportującego z Indii, jednego z Meksyku, jednego z RPA oraz jednego z Ukrainy, od których przyjęto zobowiązania na mocy decyzji Komisji 1999/572/WE (4). Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1678/2003 (5) Komisja wycofała zobowiązanie złożone przez wymienionego wyżej ukraińskiego producenta eksportującego, a na mocy rozporządzenia (WE) nr 1674/2003 (6) Rada ponownie nałożyła odpowiednie antydumpingowe cło ad valorem w odniesieniu do tego eksportera.

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POSTĘPOWANIE

1. Wszczęcie postępowania

(1)

W dniu 20 listopada 2004 r. Komisja ogłosiła, w drodze zawiadomienia („zawiadomienie o wszczęciu”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli (Steel Wire Rope – SWR) pochodzących z Republiki Korei („Korea”).

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1601/2001 (7) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Rosji, Tajlandii i Turcji. Środki mające zastosowanie do wymienionego przywozu przyjęły formę cła ad valorem, z wyjątkiem jednego czeskiego, jednego rosyjskiego, jednego tajlandzkiego oraz dwóch tureckich producentów eksportujących, od których przyjęto zobowiązania na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 230/2001 (8) i decyzji Komisji 2001/602/WE (9). Zobowiązania obydwóch tureckich eksportujących producentów zostały wypowiedziane na mocy rozporządzeń Komisji (WE) nr 2303/2002 (10) i nr 1274/2003 (11).

(2)

Postępowanie antydumpingowe wszczęto w następstwie skargi złożonej w dniu 11 października 2004 r. przez Komitet Łącznikowy Przemysłu Lin Stalowych Unii Europejskiej („EWRIS” lub „skarżący”), działający w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, całkowitej wspólnotowej produkcji SWR. Skarga zawierała dowody wykazujące istnienie dumpingu wymienionego produktu i poniesionej w wyniku tego istotnej szkody, które zostały uznane za wystarczające do uzasadnienia wszczęcia postępowania.

(5)

1.1. Obowiązujące środki i trwające dochodzenia dotyczące przywozu SWR z krajów trzecich

(3)

Następnie, po przeprowadzeniu dochodzenia zgodnie z art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 („rozporządzenie podstawowe”), ustalono, iż miało miejsce obejście środków dotyczących przywozu z Ukrainy i Chińskiej Republiki Ludowej za pośrednictwem odpowiednio Mołdowy i Maroka. W konsekwencji antydumpingowe cło nałożone na przywóz pochodzący z Ukrainy rozszerzono na przywóz takich samych stalowych lin i kabli wysyłanych z Mołdowy (12). Podobnie, ostateczne cło antydumpingowe nałożone na przywóz pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzono na przywóz takich samych stalowych lin i kabli wysyłanych z Maroka (13), z wyjątkiem tych produkowanych przez rzeczywistych producentów marokańskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 276 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L276 - 74 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1713/2005 z dnia 19 października 2005 r. przewidującego odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż (Dz.U. L 274 z 20.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 73 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1712/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu (Dz.U. L 274 z 20.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 72 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1695/2005 z dnia 17 października 2005 r. otwierającego przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 272 z 18.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 70 z 200521.10.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2005/722/WE z dnia 17 października 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/428/WPZiB (Dz.U. L 272 z 18.10.2005)

 • Dz. U. L276 - 68 z 200521.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/693/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4176) (1)

 • Dz. U. L276 - 58 z 200521.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie rozliczeń rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Luksemburgu, Niderlandach, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie dotyczących wydatków finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok finansowy 2003 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3442)

 • Dz. U. L276 - 54 z 200521.10.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online (1)

 • Dz. U. L276 - 35 z 200521.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/70/WE z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L276 - 34 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1733/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L276 - 33 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1732/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L276 - 32 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1731/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L276 - 31 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1730/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L276 - 30 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L276 - 28 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1728/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L276 - 27 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1727/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 10. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L276 - 25 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/2005 z dnia 20 października 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1670/2005

 • Dz. U. L276 - 23 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L276 - 21 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2005 z dnia 20 października 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych października 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L276 - 17 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1723/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L276 - 5 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasad szacowania usług mieszkaniowych do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (1)

 • Dz. U. L276 - 3 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2005 z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 312/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wnioskowania o przywóz oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji oraz uchylające niektóre przepisy rozporządzeń (WE) nr 1476/95 oraz (WE) nr 1291/2000

 • Dz. U. L276 - 1 z 200521.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1720/2005 z dnia 20 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.