Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 278 POZ 161

Tytuł:

Akt końcowy

Data ogłoszenia:2005-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 278 POZ 161

Strona 1 z 3
21.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej AKT KOŃCOWY

L 278/161

Pełnomocnicy: KRÓLESTWA BELGII, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI GRECKIEJ, KRÓLESTWA HISZPANII, REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, IRLANDII, REPUBLIKI WŁOSKIEJ, WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA, KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, REPUBLIKI AUSTRII, REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, REPUBLIKI FINLANDII. KRÓLESTWA SZWECJI, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Umawiających się Stron Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, zwanych dalej „Państwami Członkowskimi”, oraz WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ i EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY WĘGLA I STALI, zwanych dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz pełnomocnicy REPUBLIKI TUNEZJI, zwanej dalej „Tunezją”, z drugiej strony, zebrani w Brukseli, dnia siedemnastego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego roku w celu podpisania Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezji, z drugiej strony, przyjęli następujące teksty: Układ Eurośródziemnomorski i następujące Protokoły: Protokół nr 1 w sprawie uzgodnień stosowanych w przywozie do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Tunezji w sprawie uzgodnień stosowanych w przywozie do Wspólnoty produktów rybołówstwa pochodzących z Tunezji


Protokół nr 2

L 278/162

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w sprawie uzgodnień stosowanych w przywozie do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Tunezji dotyczący definicji „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej w sprawie wzajemnej pomocy organów administracyjnych w sprawach celnych

21.10.2005

Protokół nr 3 Protokół nr 4 Protokół nr 5

Pełnomocnicy Państw Członkowskich i Wspólnoty oraz pełnomocnicy Tunezji przyjęli teksty następujących Wspólnych Deklaracji, wymienionych poniżej i załączonych do niniejszego Aktu Końcowego: Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 5 Układu Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 10 Układu Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 39 Układu Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 42 Układu Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 49 Układu Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 50 Układu Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 64 Układu Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 64 ustęp 1 Układu Wspólną deklarację dotyczącą artykułu 65 Układu Wspólną deklarację dotyczącą artykułów 34, 35, 76 i 77 Układu Wspólną deklarację dotyczącą wyrobów włókienniczych Pełnomocnicy Tunezji przyjęli do wiadomości Deklarację Wspólnoty Europejskiej, wymienioną poniżej i załączoną do niniejszego Aktu Końcowego: Deklaracja dotycząca artykułu 29 Układu Pełnomocnicy Państw Członkowskich i Wspólnoty oraz pełnomocnicy przyjęli do wiadomości Deklarację Tunezji wymienioną poniżej i załączoną do niniejszego Aktu Końcowego: Deklaracja w sprawie zabezpieczenia interesów Tunezji. Deklaracja dotycząca artykułu 69 Układu.

21.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/163

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco. Udfædiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems. Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig. Eγινε στις Βσυξέλλες, στις δέχα εφτά Ιουλίου χίλια εννιαχόσια ενενήντα πέντε. Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait ą Bruxelles, le dix-sept julllet mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofen.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 278 POZ 161 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 9 z 200521.10.2005

  Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L278 - 3 z 200521.10.2005

  Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii I Republiki Słowackiej Do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L278 - 2 z 200521.10.2005

  2005/721/WE:Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L278 - 1 z 200521.10.2005

  2005/720/WE:Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.