Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 47 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (1)

Data ogłoszenia:2005-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 47 - Strona 2

Strona 2 z 4

(3)

Cyrki i wędrowne przedstawienia odbywają się często poza Państwem Członkowskim pochodzenia. Należy zatem umożliwić im rejestrację w Państwie Członkowskim, w którym zazwyczaj mają swoją siedzibę lub w którym się znajdują, nawet jeśli nie jest to Państwo Członkowskie ich pochodzenia.

(1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 320); sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 128.

(2) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1). (3) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/554/WE (Dz.U. L 248 z 22.7.2004, str. 1). (4) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14).


L 279/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2005

(8)

W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) zostały ustanowione wymogi dotyczące zdrowia zwierząt oraz dokumenty towarzyszące lub paszporty w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego przemieszczania kotów, psów i fretek, natomiast w decyzji Komisji 93/623/EWG (2) – w odniesieniu do zwierząt z rodziny koniowatych. Zwierzęta cyrkowe tych gatunków powinny zatem podlegać przepisom dotyczącym paszportów i zdrowia zwierząt ustanowionym w wyżej wspomnianych aktach prawnych. W interesie spójności należy zezwolić Irlandii, Cyprowi, Malcie i Zjednoczonemu Królestwu na stosowanie, w odniesieniu do zwierząt cyrkowych podatnych na wściekliznę, swoich przepisów krajowych w zakresie kwarantanny, zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu należy stosować bez uszczerbku dla prawodawstwa wprowadzającego w życie rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (3). W celu zapewnienia pełnego śledzenia losów zwierząt cyrkowych należy odnotowywać wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie zwierząt cyrkowych przy pomocy systemu TRACES wprowadzonego decyzją Komisji 2004/292/WE (4) oraz stosować wymagania certyfikacji w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego handlu, jak określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 zdnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (5). Należy przeznaczyć wystarczającą ilość czasu na wdrożenie nowych wymogów przewidzianych niniejszym rozporządzeniem. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Przepisy dotyczące cyrków mają zastosowanie mutatis mutandis do grup zwierząt tresowanych.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla: a) środków mających zastosowanie do zwierząt podatnych na wściekliznę w niektórych Państwach Członkowskich, jak przewidziano w art. 10 ust. 4 dyrektywy 92/65/EWG;

(9)

b) stosownych przepisów w sprawie certyfikacji zawartych w prawodawstwie wprowadzającym w życie rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

(10)

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie następujące definicje: 1) „cyrk” oznacza zakład organizujący wędrowne pokazy lub wędrowne przedstawienia z udziałem jednego lub więcej zwierząt; 2) „zwierzę” oznacza zwierzę jednego z gatunków wymienionych w załączniku A do dyrektywy 92/65/EWG trzymane do pokazów publicznych w celach rozrywkowych lub edukacyjnych; 3) „przedsiębiorca cyrkowy” oznacza właściciela cyrku, jego przedstawiciela lub inną osobę, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za cyrk; 4) „urzędowy lekarz weterynarii” oznacza urzędowego lekarza weterynarii określonego w art. 2 ust. 7 dyrektywy 90/425/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 47 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 79 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4199) (1)

 • Dz. U. L279 - 75 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. ustanawiająca wymogi mające na celu zapobieganie wysoce zjadliwej ptasiej grypie wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków podatnych trzymanych w ogrodach zoologicznych w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4197) (1)

 • Dz. U. L279 - 73 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne boskalid, indoksakarb, spinosad i wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4002) (1)

 • Dz. U. L279 - 71 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (WE) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3964) (1)

 • Dz. U. L279 - 70 z 200522.10.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 14 października 2005 r. w sprawie mianowania rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L279 - 63 z 200522.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/72/WE z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego, mankozebu, manebu i metiramu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L279 - 32 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1916/2000 w odniesieniu do definicji i przekazania informacji o strukturze zarobków (1)

 • Dz. U. L279 - 11 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L279 - 5 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2005 z dnia 21 października 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L279 - 3 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 1 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1734/2005 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG, rozporządzenie Rad nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG oraz rozporządzenie Rad nr 174/65/EWG, 14/65/Euratom

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.