Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 47 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (1)

Data ogłoszenia:2005-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 47 - Strona 4

Strona 4 z 4

Artykuł 5 Rejestr zwierząt Rejestr zwierząt występujących w cyrku, o którym mowa w art. 4 ust. 3 lit. b), jest zgodny ze wzorem ustanowionym w załączniku I i nosi numer rejestracji, o którym mowa w art. 4 ust. 3 lit. a). Przed wydaniem każda strona rejestru jest opatrzona pieczęcią i podpisem urzędowego lekarza weterynarii.

1. Przed przemieszczeniem cyrku do innego Państwa Członkowskiego urzędowy lekarz weterynarii w Państwie Członkowskim wyjazdu: a) sprawdza, czy miejsce opuszczane przez cyrk nie podlega żadnym ograniczeniom dotyczącym zdrowia zwierząt związanym z chorobą, na którą zwierzę występujące w cyrku jest podatne; b) w ciągu 10 dni roboczych przed wyjazdem przeprowadza badanie wszystkich zwierząt występujących w cyrku w celu zapewnienia, że są one klinicznie zdrowe; c) sprawdza, czy rejestr zwierząt występujących w cyrku, o którym mowa w art. 4 ust. 3 lit. b), jest uaktualniony i uzupełniony w dniu badania; d) sprawdza, czy paszporty zwierząt występujących w cyrku są uaktualnione.


Artykuł 7 Paszporty zwierząt 1. Zgodnie z art. 4 właściwy organ wydaje paszport dla każdego zwierzęcia występującego w cyrku, innego niż te, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku III.

2. Zgodnie z art. 4 właściwy organ wydaje paszport zbiorowy dla ptaków i gryzoni występujących w cyrku, zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku IV.

L 279/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2005

2. Jeśli wszystkie warunki ustalone w ust. 1 są spełnione, urzędowy lekarz weterynarii upoważnia cyrk do przemieszczenia w ciągu następnych 10 dni roboczych przez złożenie podpisu i pieczęci w ostatniej rubryce rejestru występów gościnnych, o którym mowa w art. 4 ust. 3 lit. c). Artykuł 10 Informacje dotyczące przemieszczania cyrków między Państwami Członkowskimi 1. Co najmniej 48 godzin przed przemieszczeniem cyrku z jednego Państwa Członkowskiego do innego przedsiębiorca cyrkowy przedstawia stosowne informacje właściwemu organowi w Państwie Członkowskim wyjazdu, w celu wypełnienia wewnątrzwspólnotowego świadectwa handlowego w systemie TRACES. 2. Właściwy organ Państwa Członkowskiego wyjazdu, przy pomocy systemu TRACES, powiadamia o przemieszczeniu właściwy organ docelowego Państwa Członkowskiego oraz

właściwy organ ewentualnego tranzytowego Państwa Członkowskiego. 3. We wzorze świadectwa stosowanego w wewnątrzwspólnotowym handlu ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 599/2004 do rubryki I.31 „Identyfikacja zwierząt/produktów” wprowadza się określenie gatunku i numer paszportu zwierząt występujących w cyrku, natomiast w części II umieszcza się odniesienie do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 11 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

22.10.2005

ZAŁĄCZNIK I

Rejestr zwierząt występujących w cyrku lub grupie zwierząt tresowanych (na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005) (1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/51

___________

(1) Rejestr należy sporządzić w sposób uniemożliwiający zastąpienie jego stron. W tym celu, przed wydaniem rejestru przedsiębiorcy cyrkowemu, każda strona zostaje podpisana i opatrzona pieczęcią urzędowego lekarza weterynarii. Rejestr ten należy przechowywać przez co najmniej 5 lat.

L 279/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2005

ZAŁĄCZNIK II REJESTR WYSTĘPÓW GOŚCINNYCH CYRKU lub GRUPY ZWIERZĄT TRESOWANYCH (na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005)

22.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/53

ZAŁĄCZNIK III INDYWIDUALNY PASZPORT ZWIERZĄT WYSTĘPUJĄCYCH W CYRKU lub GRUPIE ZWIERZĄT TRESOWANYCH

L 279/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2005

22.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/55

L 279/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2005

22.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/57

L 279/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2005

22.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/59

ZAŁĄCZNIK IV PASZPORT PTAKÓW I GRYZONI WYSTĘPUJĄCYCH W CYRKU lub GRUPIE ZWIERZĄT TRESOWANYCH

L 279/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2005

22.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/61

L 279/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.10.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 47 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 79 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4199) (1)

 • Dz. U. L279 - 75 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. ustanawiająca wymogi mające na celu zapobieganie wysoce zjadliwej ptasiej grypie wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków podatnych trzymanych w ogrodach zoologicznych w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4197) (1)

 • Dz. U. L279 - 73 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne boskalid, indoksakarb, spinosad i wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4002) (1)

 • Dz. U. L279 - 71 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (WE) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3964) (1)

 • Dz. U. L279 - 70 z 200522.10.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 14 października 2005 r. w sprawie mianowania rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L279 - 63 z 200522.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/72/WE z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego, mankozebu, manebu i metiramu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L279 - 32 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1916/2000 w odniesieniu do definicji i przekazania informacji o strukturze zarobków (1)

 • Dz. U. L279 - 11 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L279 - 5 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2005 z dnia 21 października 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L279 - 3 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 1 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1734/2005 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG, rozporządzenie Rad nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG oraz rozporządzenie Rad nr 174/65/EWG, 14/65/Euratom

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.