Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1736/2005 z dnia 21 października 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2005-10-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 3

b) wskazanie Państwa Członkowskiego lub Państw Członkowskich, gdzie ma miejsce ostateczne wykorzystanie alkoholu i zobowiązanie oferenta do przestrzegania tego miejsca przeznaczenia;

k) partia nr 30/2005 WE obejmująca 8 602,378 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj. c) nazwa i adres oferenta, numer referencyjny ogłoszenia o przetargu oraz oferowaną cenę, wyrażoną w euro za hektolitr alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

3. Umiejscowienie i numery kadzi składających się na partie, ilość alkoholu w każdej kadzi, zawartość alkoholu oraz jego właściwości określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.


d) zobowiązanie oferenta do przestrzegania wszystkich przepisów stosowanych w odniesieniu do danej procedury przetargowej;

4. Jedynie zakłady zatwierdzone na mocy art. 92 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 mogą uczestniczyć w przetargu. e) oświadczenie oferenta, w którym: Artykuł 2 Sprzedaż odbywa się zgodnie z art. 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95 do 98, 100 i 101 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 oraz art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2799/98. i) zrzeka się on wszelkich roszczeń w odniesieniu do jakości i właściwości przyznanego alkoholu;

Artykuł 3 1. Oferty należy składać w agencjach interwencyjnych posiadających alkohol, o których mowa w załączniku II, lub przesyłać listem poleconym na adres tych agencji.

ii)

wyraża zgodę na poddanie się wszelkim kontrolom dotyczącym miejsca przeznaczenia i wykorzystania alkoholu;

2. Oferty składane są w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Procedura przetargowa nr 3/2005 WE sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie”. Koperta zewnętrzna zaadresowana jest do danej agencji interwencyjnej.

iii) przyjmuje odpowiedzialność za dostarczenie dowodu, że alkohol jest wykorzystywany zgodnie z warunkami określonymi w danym ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 5 Powiadomienia przewidziane w art. 94a rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 dotyczące przetargu ogłoszonego niniejszym rozporządzeniem zostają przekazane Komisji na adres podany w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

3. Oferty muszą zostać doręczone do wyżej wymienionej agencji interwencyjnej najpóźniej do godziny 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli w dniu 21 listopada 2005 r.

Artykuł 6 Artykuł 4 1. Aby oferta mogła zostać uwzględniona, musi być zgodna z art. 94 i 97 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000. Formalności związane z pobieraniem próbek określono w art. 98 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000.

2. Aby oferta mogła zostać uwzględniona, w momencie złożenia musi jej towarzyszyć:

Agencja interwencyjna dostarcza wszystkich niezbędnych informacji na temat właściwości alkoholu wystawionego na sprzedaż.

a) zaświadczenie o złożeniu wadium, na rzecz danej agencji interwencyjnej posiadającej alkohol, o którym mowa, wynoszącym 4 EUR za hektolitr alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj.;

Zwracając się do danej agencji interwencyjnej zainteresowane strony mogą otrzymać próbki alkoholu wystawionego na sprzedaż, pobrane przez przedstawiciela danej agencji interwencyjnej.

22.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/7

Artykuł 7 1. Agencje interwencyjne w Państwach Członkowskich, w których wystawiony na sprzedaż alkohol jest składowany, przeprowadzają właściwe kontrole w celu sprawdzenia właściwości alkoholu w momencie jego końcowego wykorzystania. W tym celu mogą: a) zastosować, mutatis mutandis, przepisy art. 102 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000; b) przeprowadzić kontrole próbek przy pomocy jądrowego rezonansu magnetycznego w celu sprawdzenia właściwości alkoholu w momencie jego końcowego wykorzystania.

2.

Koszty ponoszą zakłady, którym sprzedano alkohol.

Artykuł 8 Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. Państwa Członkowskie zgłaszają Komisji nazwę i adres każdego oferenta odpowiadające każdej ofercie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 279 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 79 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4199) (1)

 • Dz. U. L279 - 75 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. ustanawiająca wymogi mające na celu zapobieganie wysoce zjadliwej ptasiej grypie wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków podatnych trzymanych w ogrodach zoologicznych w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4197) (1)

 • Dz. U. L279 - 73 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zezwalająca Państwom Członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne boskalid, indoksakarb, spinosad i wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4002) (1)

 • Dz. U. L279 - 71 z 200522.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (WE) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3964) (1)

 • Dz. U. L279 - 70 z 200522.10.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 14 października 2005 r. w sprawie mianowania rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L279 - 63 z 200522.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/72/WE z dnia 21 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chloropiryfosu, chloropiryfosu metylowego, mankozebu, manebu i metiramu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L279 - 47 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (1)

 • Dz. U. L279 - 32 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1916/2000 w odniesieniu do definicji i przekazania informacji o strukturze zarobków (1)

 • Dz. U. L279 - 11 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1737/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1726/1999 w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L279 - 3 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1735/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L279 - 1 z 200522.10.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1734/2005 z dnia 17 października 2005 r. uchylające rozporządzenie Rad nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG, rozporządzenie Rad nr 7/66/Euratom, 122/66/EWG oraz rozporządzenie Rad nr 174/65/EWG, 14/65/Euratom

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.