Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia kwasu askorbinowego, jodku potasu i rodanku potasu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4025) (1)

Data ogłoszenia:2005-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 18

L 282/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia kwasu askorbinowego, jodku potasu i rodanku potasu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4025)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2005/751/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

biorstwo Koppert Beheer BV w dniu 6 września 2004 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1) w szczególności jej art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 91/414/EWG przewiduje sporządzenie wspólnotowego wykazu substancji czynnych dopuszczonych do stosowania w środkach ochrony roślin.

(4)

Władze Królestwa Niderlandów poinformowały Komisję, że po wstępnym badaniu dokumentacje dotyczące przedmiotowych substancji czynnych wydają się spełniać wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Przedłożone dokumentacje wydają się również spełniać wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego przedmiotową substancję czynną. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dokumentacje zostały następnie przekazane przez poszczególnych wnioskodawców Komisji i pozostałym Państwom Członkowskim oraz Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Niniejsza decyzja ma na celu formalne potwierdzenie na poziomie wspólnotowym, że dokumentacje uznano za zasadniczo spełniające wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II oraz, w odniesieniu do co najmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego omawianą substancję czynną, wymogi załącznika III do dyrektywy 91/414/EWG. Niniejsza decyzja nie narusza prawa Komisji do żądania od wnioskodawców przedłożenia dalszych danych lub informacji w celu wyjaśnienia niektórych punktów dokumentacji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Dokumentacja dotycząca substancji czynnej – kwasu askorbinowego została przedłożona władzom Królestwa Niderlandów przez przedsiębiorstwo Citrex Nederland BV w dniu 14 września 2004 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca jodku potasu została przedłożona władzom Królestwa Niderlandów przez przedsiębiorstwo Koppert Beheer BV w dniu 6 września 2004 r. wraz z wnioskiem o włączenie tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Dokumentacja dotycząca rodanku potasu została przedłożona władzom Królestwa Niderlandów przez przedsięDz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/25/WE (Dz.U. L 90 z 8.4.2005, str. 1).

(5)

(6) (1)

26.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/19

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla przepisów art. 6 ust. 4 dyrektywy 91/414/EWG, dokumentacje dotyczące substancji czynnych wymienionych w Załączniku do niniejszej decyzji, które zostały przedłożone Komisji i Państwom Członkowskim w celu włączenia tych substancji do załącznika I do wymienionej dyrektywy, spełniają zasadniczo wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II do dyrektywy 91/414/EWG. Wspomniane dokumentacje spełniają również wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do jednego środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną, z uwzględnieniem proponowanych sposobów użycia. Artykuł 2 Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przeprowadzają szczegółowe badania przedmiotowych dokumentacji

i przedstawiają Komisji wnioski z tych badań wraz z zaleceniami dotyczącymi włączenia lub niewłączania danej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oraz wszelkich warunków takiego włączenia, w jak najkrótszym czasie, ale nie później niż w okresie jednego roku od daty opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Substancje czynne, których dotyczy niniejsza decyzja

Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Nr

Nazwa zwyczajowa, Nr identyfikacyjny CIPAC

Wnioskodawca

Data złożenia wniosku

1 2 3

Kwas askorbinowy, Nr CIPAC 774 Jodek potasu, Nr CIPAC 773 Rodanek potasu, Nr CIPAC 772

Citrex Nederland BV Koppert Beheer BV Koppert Beheer BV

14.9.2004 6.9.2004 6.9.2004

NL NL NL

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 30 z 200526.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3063/93 z dnia 5 listopada 1993 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2019/93 w odniesieniu do systemu pomocy do produkcji miodu określonej jakości (Dz.U. L 274 z 6.11.1993)

 • Dz. U. L282 - 29 z 200526.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1259/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L282 - 22 z 200526.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Brazylii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4168) (1)

 • Dz. U. L282 - 20 z 200526.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. handlu elektronicznego

 • Dz. U. L282 - 9 z 200526.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/74/WE z dnia 25 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etofumesatu, lambda-cyhalotryny, metomylu, pimetrozyny oraz tiabendazolu (1)

 • Dz. U. L282 - 3 z 200526.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF 1 (IFRS 1), MSR 39 (IAS 39) i SKI 12 (SIC 12) (1)

 • Dz. U. L282 - 1 z 200526.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2005 z dnia 25 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.