Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. handlu elektronicznego

Data ogłoszenia:2005-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 20

Strona 1 z 2
L 282/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 października 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. handlu elektronicznego (2005/752/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego, na rynku wewnętrznym (dyrektywa o handlu elektronicznym) (1), zobowiązała Państwa Członkowskie do ustanowienia jednego lub kilku krajowych punktów kontaktowych celem wzmocnienia współpracy z innymi Państwami Członkowskimi (art. 19.2 dyrektywy).


Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy organami krajowymi odpowiedzialnymi za wykonywania prawa ochrony konsumenta (2) ustanawia sieć organów publicznych odpowiedzialnych za ochronę interesów gospodarczych konsumenta, częściowo harmonizuje ich uprawnienia dotyczące prowadzenia dochodzeń i egzekwowania prawa oraz ustanawia reguły w zakresie wzajemnej pomocy pomiędzy nimi. Postanowienia dyrektywy 2000/31/WE chroniące interesy gospodarcze konsumentów dotyczą zakresu wspomnianego wyżej rozporządzenia. Dlatego też właściwe jest, aby Komitet ustanowiony w celu implementacji rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 regularnie informował grupę ekspertów ds. handlu elektronicznego o swojej działalności w zakresie dotyczącym prac Grupy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(2)

Pierwszy raport dotyczący stosowania dyrektywy 2000/31/WE w sprawie handlu elektronicznego (COM (2003) 702 wersja ostateczna z dnia 21 listopada 2003 r.) w rozdziale siódmym przewidział, że Komisja „skoncentruje się na zapewnieniu praktycznego funkcjonowania współpracy administracyjnej i stałej wymiany informacji pomiędzy Komisją i Państwami Członkowskimi”.

Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów ds. handlu elektronicznego (zwaną dalej „Grupą”). Artykuł 2 Zadania Komisja może konsultować z Grupą wszelkie kwestie dotyczące dyrektywy o handlu elektronicznym, w szczególności w zakresie: — współpracy administracyjnej w kontekście art. 3 ust. 4–6 – procedura ograniczająca swobodę świadczenia usług przeciwko danemu dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego, — informacji dotyczących opracowywania przez stowarzyszenia i organizacje handlowe, zawodowe lub konsumenckie kodeksów postępowania na poziomie wspólnotowym, mających na celu właściwą implementację art. 5–15 dyrektywy (art. 16 dyrektywy), — kodeksów postępowania dotyczących reklamy on-line zawodów regulowanych (art. 8 dyrektywy), — orzecznictwa krajowego, w szczególności odnoszącego się do przepisów regulujących odpowiedzialność pośredników internetowych, łącznie z decyzjami podjętymi w drodze pozasądowego rozstrzygania sporów (art. 17 oraz art. 19.5 dyrektywy),

(2) Dz.U. L 364 z 9.12.2004, str. 1.

(3)

Ponadto należy zapewnić Państwom Członkowskim możliwość przedyskutowania problemów związanych ze stosowaniem dyrektywy o handlu elektronicznym oraz nowych zagadnień w tej dziedzinie. Ważne jest również ułatwienie oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi a Komisją. Dlatego też Grupa ekspertów stanowić ma forum wymiany poglądów dotyczących wdrożenia i praktycznego stosowania dyrektywy, włącznie z informacjami dotyczącymi kodeksów postępowania sporządzonych przez stowarzyszenia konsumentów oraz stowarzyszenia zawodowe; kodeksów postępowania dotyczących reklamy on-line zawodów regulowanych; orzecznictwa krajowego, w szczególności odnoszącego się do przepisów dotyczących odpowiedzialności pośredników internetowych; nowych zagadnień, o których mowa w art. 21 dyrektywy, takich jak: odpowiedzialność usługodawców zapewniających łącza hipertekstowe oraz wyszukiwarki internetowe, procedury „powiadamiania i usuwania” (ang. „notice and take down”) oraz przedyskutować zakres kolejnych raportów dotyczących stosowania dyrektywy o handlu elektronicznym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 282 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 30 z 200526.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3063/93 z dnia 5 listopada 1993 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2019/93 w odniesieniu do systemu pomocy do produkcji miodu określonej jakości (Dz.U. L 274 z 6.11.1993)

 • Dz. U. L282 - 29 z 200526.10.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1259/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L282 - 22 z 200526.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Brazylii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4168) (1)

 • Dz. U. L282 - 18 z 200526.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia kwasu askorbinowego, jodku potasu i rodanku potasu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4025) (1)

 • Dz. U. L282 - 9 z 200526.10.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/74/WE z dnia 25 października 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etofumesatu, lambda-cyhalotryny, metomylu, pimetrozyny oraz tiabendazolu (1)

 • Dz. U. L282 - 3 z 200526.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF 1 (IFRS 1), MSR 39 (IAS 39) i SKI 12 (SIC 12) (1)

 • Dz. U. L282 - 1 z 200526.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2005 z dnia 25 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.