Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 174 - Strona 2

Tytuł:

Wspólne deklaracje

Data ogłoszenia:2005-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 174 - Strona 2

Strona 2 z 2

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE PRACOWNIKÓW

Strony potwierdzają znaczenie, jakie przywiązują do sprawiedliwego traktowania zagranicznych pracowników, którzy legalnie zamieszkują i są zatrudnieni na ich terytorium. Państwa Członkowskie zgadzają się, że jeżeli Jordania o to wnioskuje, są przygotowane do rozważenia negocjowania wzajemnych umów dwustronnych dotyczących warunków pracy i praw do zabezpieczenia społecznego pracowników jordańskich i pracowników Państw Członkowskich, którzy legalnie zamieszkują i są zatrudnieni na ich odnośnych terytoriach.


WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W CELU ZAPOBIEGANIA I KONTROLI NIELEGALNEJ IMIGRACJI

1. Strony uzgadniają współpracę w celu zapobiegania i kontrolowania nielegalnej imigracji. W tym celu każda ze Stron zgadza się zezwalać na powrót swoich obywateli nielegalnie przebywających na terytorium drugiej Strony, na wniosek tej ostatniej i bez dalszych formalności. Strony dostarczą również w tym celu swoim obywatelom stosowne dokumenty tożsamości. W odniesieniu do Państw Członkowskich Unii Europejskiej obowiązek ten stosuje się wyłącznie w odniesieniu do osób, które są uważane za ich obywateli do celów Wspólnoty, zgodnie z deklaracją nr 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 2. Każda ze Stron zgadza się na zawarcie, na wniosek drugiej Strony, porozumień dwustronnych regulujących szczególne obowiązki dotyczące współpracy w celu zapobiegania i kontroli nielegalnej imigracji, łącznie z obowiązkiem zezwalania na powrót obywateli innych państw i bezpaństwowców, którzy przybyli na terytorium jednej Strony z terytorium drugiej ze Stron. 3. Rada Stowarzyszenia bada, jakie inne wspólne wysiłki mogą zostać podjęte w celu zapobiegania i kontroli nielegalnej imigracji. 4. Wykonywanie niniejszej Wspólnej deklaracji w żaden sposób nie jest rozumiane za pozostające w sprzeczności lub naruszające odpowiednie zobowiązania każdej ze Stron, wynikające z obowiązujących norm dotyczących praw człowieka.

L 283/176

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH

26.10.2005

Strony uzgadniają, że we wszystkich obszarach, w których przewidziana jest wymiana danych osobowych, zagwarantowana zostanie ochrona danych.

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA KSIĘSTWA ANDORY

1. Produkty pochodzące z Księstwa Andory, objęte działami 25–97 Zharmonizowanego Systemu, są akceptowane przez Jordanię za produkty pochodzące ze Wspólnoty, w rozumieniu niniejszego Układu. 2. Protokół 3 stosuje się mutatis mutandis w celu określenia statusu pochodzenia wyżej wspomnianych produktów.

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA REPUBLIKI SAN MARINO

1. Produkty pochodzące z San Marino są akceptowane przez Jordanię jako produkty pochodzące ze Wspólnoty, w rozumieniu niniejszego Układu. 2. Protokół 3 stosuje się mutatis mutandis w celu określenia statusu pochodzenia wyżej wspomnianych produktów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 283 POZ 174 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 167 z 200526.10.2005

  Akt końcowy

 • Dz. U. L283 - 10 z 200526.10.2005

  Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

 • Dz. U. L283 - 3 z 200526.10.2005

  Protokół Do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L283 - 2 z 200526.10.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L283 - 1 z 200526.10.2005

  Decyzja rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.